Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku na przykładzie ING Bank Śląski

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 74
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 499 zł

Opis pracy

Pomimo zmian jakie zaszły w sektorze bankowym, gdzie przekształceniu uległy głównie wewnętrzne wymogi działania, mechanizmy rynkowe, potrzeby, sposób zachowania oraz cele klientów, ryzyko kredytowe stanowi nadal kluczowy problem w działalności banków. Stąd też podejmuje się szereg działań związanych z jego skutecznym zarządzaniem.

W Polsce zasadnicze źródło finansowania zewnętrznego stanowią banki. W związku z tym są one w największym stopniu narażone na ponoszenie różnego rodzaju ryzyka, a w szczególności ryzyka kredytowego. Owe ryzyko wynika głównie z funkcji banków pełnionych w gospodarce narodowej, jako pośredników finansowych. Stąd też podstawowym przedmiotem działalności banków jest udostępnianie kredytów. Działalność kredytowa, stanowi dla nich podstawowe źródło dochodu, oraz finansowo najbardziej korzystną formę zarobkową. Niestety proces udzielenie ,,dobrego” kredytu nie jest prostą czynnością, przeciwnie jest złożonym, wieloaspektowym postępowaniem.

Zaznaczyć należy, iż przyjmowanie ryzyka nie dotyczy tylko tego co jest niemożliwe do przewidzenia, ale musi ono być również potencjalnie niebezpieczne oraz niechciane. Pomimo to ryzyka nie należy rozpatrywać wyłącznie przez pryzmat zagrożenia. Często stanowi ono pozytywne oraz motywujące zjawisko skłaniające do działania. Jest to związane z faktem, iż ryzyko dotyczy potencjalnie większych zysków. Jednak poziom ryzyka powinien być systematycznie kontrolowany i podlegać racjonalnemu zarządzaniu.

Dla każdego przedsiębiorstwa, w tym banku nadrzędnym celem jest maksymalizacja zysku, dążenie to jest jednak nieuchronnie związane z akceptowaniem pewnego poziomu ryzyka. Aby zrealizować ten cel bank wykorzystuje metody zarządzania ryzykiem zarówno w stosunku do pojedynczych kredytów, jak i całego portfela kredytowego, które są regularnie weryfikowane i w razie potrzeb modyfikowane.

Celem prezentowanej pracy, jest przedstawienie metod zarządzania ryzykiem kredytowym przez bank. Ryzyko to zawsze istnieje w działalności tego podmiotu, pomimo podejmowanych prób jego zmniejszenia, całkowite jego wyeliminowanie nie jest możliwe, dlatego też ma ono znaczny wpływ na wynik finansowy banku.

Niniejsza praca zawiera trzy rozdziały. Pierwszy rozdział wprowadza w tematykę bankowości, przedstawiony został jej krótki zarys historyczny w Polsce, z uwzględnieniem przemian jakie miały wpływ na system obecnej bankowości. Omówione są także typowe czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków, oraz obowiązujący system bankowy.

Drugi rozdział pracy prezentuje znaczenie oraz rodzaje ryzyka jakie są związane z działalnością banków, z szczególnym naciskiem na podział ryzyka kredytowego oraz stosowanych metod wykorzystywanych do jego efektywnego zarządzania. W rozdziale tym opisana została również klasyfikacja kredytów bankowych jakie występują na rynku.

Ostatni rozdział na wstępie przedstawia charakterystykę ING Banku Śląskiego S.A. W dalszej jego części znajduje się oferta kredytowa opisywanego Banku, z podziałem na poszczególne grupy klientów. Na zakończenie rozdziału zaprezentowana została analiza metody zarządzania ryzykiem kredytowym w ING Bank Śląski S.A. Przedstawiona została również ocena wyniku finansowego Banku, wybranych skonsolidowanych danych finansowych, maksymalnej ekspozycji kredytowej oraz portfela kredytowego Banku.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 499 zł.

Podobne prace