Inwestycje w zakresie dróg publicznych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 98
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to przybliżenie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w obszarze dróg publicznych. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje to zagadnienie, jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach i warunkach przygotowania inwestycji w obszarze dróg publicznych.

Drogi publiczne służą w szczególności tworzeniu więzi społecznych. To z ich wykorzystaniem istnieje więc możliwość swobodnego poruszania się w otaczającej nas rzeczywistości materialnej, bez równoczesnego naruszania ustawowo przyznanej ochrony własności wydzielonych części powierzchni ziemskiej. Bez dróg publicznych w ich materialnoprawnym rozumieniu każda istota ludzka zmuszona bylaby pozostawać w miejscu, w którym akurat się znalazła, jeśli właściciel sąsiadującego miejsca nie wyraziłby zgody na przejście przez jego terytorium. W tak lapidarnym skrócie można ująć istotę tego, czym dla człowieka jest swoboda korzystania z dróg publicznych, w sytuacji, gdy właściciele tych dróg nie mogą sprzeciwić się korzystaniu z nich.

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze dróg publicznych już od 2003 r. stanowi narzędzie prawne uproszczenia procedur tworzenia dróg publicznych w miejscach, gdzie istnieje społeczne oczekiwanie ich budowy. Miejsca te stanowią jednak zwykle prywatną własność. Oprócz tego w niektórych z tych miejsc swoje życie wiodą nie jedynie ludzie, jednak również cała przyroda określana mianem świata zwierzęcego i roślinnego. Społeczne oczekiwanie budowy dróg publicznych musi zatem brać pod uwagę te wszystkie determinanty. W ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze dróg publicznych podjęto trud pogodzenia społecznych oczekiwań budowy dróg publicznych z konstytucyjnie przyznaną ochroną własności. Uproszczono procedury ustalania miejsca lokalizacji dróg i określania technicznych warunków ich budowy, zdając sobie sprawę z tego, że budowa dróg nie odbywa się na ziemi niczyjej, ale musi być wkomponowana w istniejącą przestrzeń podzieloną według kryterium własności i istniejącego już sposobu jej zagospodarowania.

Praca została podzielona na cztery składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólną charakterystykę ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze dróg publicznych, przybliżono również definicję drogi publicznej a także zagadnienia poszczególnych kategorii dróg publicznych.

W drugim rozdziale przedstawione zostało postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Poszczególne punkty tego rozdziału dotyczą takich kwestii, jak: wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uzyskanie opinii organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, decyzja administracyjna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i odwołanie od tej decyzji.

Trzeci rozdział poświęcono procedurze nabywania nieruchomości pod drogi. W ramach tego rozdziału przeanalizowano takie zagadnienia, jak: wywłaszczenie nieruchomości pod drogi, nabywanie nieruchomości przez zarządcę drogi, odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia, wpływ decyzji o wydaniu zezwolenia na stosunki prawno-rzeczowe, ustanowienie trwałego zarządu, a także zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji.

Z kolei w rozdziale czwartym pracy przeanalizowano proces realizacji inwestycji drogowej, czyli trwałość decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi a także odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Zagadnienia wprowadzające
3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
4. Procedura nabywania nieruchomości pod drogi
5. Realizacja inwestycji drogowej
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace