Klauzule abuzywne w polskim systemie prawnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 90
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to analiza zagadnień klauzul abyzuwnych w polskim systemie prawnym. Problematyka ta została przybliżona na przykładzie klauzul abuzywnych znajdujących się często w umowach deweloperskich.

Przystąpienie naszego państwa do UE jest związane z licznymi konsekwencjami o charakterze polityczno-społecznym, a także o charakterze prawnym. Bardzo ważnym skutkiem nadmienionej akcesji jest wdrożenie tak zwanej aquis communautaire, czyli całokształtu dorobku wspólnotowego. Równocześnie z tym dorobkiem zostały przejęte zostały unormowania prawne i praktyka orzecznicza organów wspólnotowych. Celem realizacji celów traktatowych, unijny prawodawca przyjął wiele aktów prawa pochodnego. Jednym z najważniejszych założeń wspólnej unijnej polityki konsumenckiej jest ujednolicenie krajowych systemów ochrony praw konsumentów. Dla realizacji tych założeń istotne znaczenie uzyskały dyrektywy organów UE. Dla zagadnień omawianej w niniejszej pracy szczególne znaczenie mają uregulowania dyrektywy Rady nr 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Celem tej dyrektywy była inkorporacja do krajowych porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich takich uregulowań, które mogą służyć eliminowaniu tak zwanaych klauzul abuzywnych, czyli niekorzystnych postanowień znajdujących się w umowach zawieranych z udziałem konsumentów.

Dyrektywa nr 93/13 miała bardzo istotne znaczenie dla zagadnień ochrony praw konsumentów, ponieważ krajowe regulacje konsumenckie w dużej mierze odbiegały od wspólnotowego, jednolitego standardu, który zapewnia ochronę interesów ekonomicznych konsumentów. Również polskie prawo cywilne przez dość długi okres nie wytworzyło instrumentów prawnych, które mogą posłużyć ochronie interesów ekonomicznych konsumentów, poza tradycyjnymi uprawnieniami wynikającymi z rękojmi lub z gwarancji. Bardziej ważne unormowania chroniące konsumentów pojawiły się dopiero po roku 1990. Dokonując nowelizacji kodeksu cywilnego, polski ustawodawca wprowadził nowy przepis art. 3852, dający konsumentom możliwość domagania się, żeby sąd uznał określone postanowienie wzorca umownego za prawnie bezskuteczne w odniesieniu do, sytuacji, gdy wzorzec ten zastrzegał dla strony stosującej go rażąco bezzasadne korzyści. Jednak ten instrument prawny okazał się w praktyce w znaczącym zakresie nie w pełni wystarczający dla ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Sądowa kontrola postanowień określonego wzorca umownego miała więc charakter określony, czyli odnosiła się do indywidualnych umów, z kolei ustawodawca nie przewidział w ogóle nieważności poszczególnych postanowień umownych.

Transponowanie do naszego ustawodawstwa uregulowań dotyczących niedozwolonych klauzul umownych w ważny sposób wpłynęło na zmianę pozycji konsumenta w ramach rynku. Otrzymali prawny środek ochrony własnych praw na poziomie zbliżonym do rozwiązań obowiązujących w Europie. Nowe normy prawne umocniły pozycję słabszej strony umów nawiązywanych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że świadomość praw należnych konsumentom w Polsce ciągle jest niewielka porównując z innymi państwami członkowskimi UE. Dotyczy to nie jedynie konsumentów, ale także przedsiębiorców.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przeanalizowano podstawowe zagadnienia związane z klauzulami abuzywnymi w polskim porządku prawnym, czyli: źródła regulacji prawnej, klauzule abuzywne w polskim systemie ochrony konsumentów, adresaci norm odnoszących się do klauzul abuzywnych.

Rozdział drugi pracy przedstawia rozważania dotyczące analizy pojęcia klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych). Rozdział ten omawia zagadnienia definiowania postanowienia umownego w przepisach o niedozwolonych postanowieniach umownych, oraz przesłanki uznania postanowienia umownego za niedozwolone

W trzecim rozdziale przeanalizowano przykłady klauzul abuzywnych w umowach deweloperskich. Zwrócono uwagę na klauzule abuzywne zamieszczane w postanowieniach umownych dotyczących przerzucania ryzyka zmiany podatku VAT na kupującego, ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej, zmiany powierzchni lokalu, odbioru lokalu a także administrowania nieruchomością.

Czwarty, równocześnie ostatni rozdział pracy, poświęcono prawnym środkom ochrony konsumenta w odniesieniu do stosowania klauzul abuzywnych. W ramach tego rozdziału przeanalizowano cywilnoprawną ochronę indywidualną, ochronę generalną przez badanie wzorca umownego, rozwiązania prawne służące eliminacji niedozwolonych postanowień umownych a także sankcje prawne na wypadek zastosowania niedozwolonego postanowienia umownego.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Klauzule abuzywne w polskim porządku prawnym
3. Analiza pojęcia klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych)
4. Charakterystyka klauzul abuzywnych na przykładzie umów developerskich
5. Prawne środki ochrony konsumenta w przypadku stosowania klauzul abuzywnych
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91

Prawa konsumenta w Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 78

Historia prawa antymonopolowego w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71