Odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 107
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to przybliżenie zagadnień odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety.

Dokonując analizy - z perspektywy historycznej - kary pozbawienia wolności, należy stwierdzić, że pierwotnie kara ta miała charakter pomocniczy (skazany oczekiwał na wykonanie kary głównej - najczęściej kary śmierci), zaś sami osadzeni mieli wręcz fatalne warunki odbywania tej kary. Powoli jednak do głosu dochodziły idee humanistyczne, zmieniło się przez to samo podejście do roli kary pozbawienia wolności.

Środowisko ludzi uwięzionych i ludzi wolnych charakteryzują odmienne warunki życia. Osoby pozbawione wolności są siłą rzeczy zmuszane do bytowania z ludźmi im narzuconymi, a zatem współmieszkańcami celi, a także osobami należącymi do tej samej grupy: pracowniczej, spacerowej, kąpielowej, sportowej, biorącej udział w zajęciach kulturalno-oświatowych. Do spotkań osadzonych ze sobą dochodzi również przy różnych pozostałych okazjach, na przykład: wizyta u lekarza, uczestnictwo w spotkaniach o charakterze religijnym a także związanych z występami artystów. Ludzie osadzeni w jednostkach penitencjarnych są połączeni wspólną, dolegliwą sytuacją, jaką jest ich uwięzienie. Ten fakt nie oznacza jednak, że dominuje wśród nich solidaryzm, który powinien występować na tle wspólnych interesów. Wręcz odwrotnie, obserwacja rzeczywistości więziennej daje podstawy do wnioskowania, że w większości zakładów karnych i aresztów śledczych występują w społeczności więziennej głębokie podziały a także ostre antagonizmy i konflikty, co prowadzi również do popełniania przestępstw na terenie zakładów penitencjarnych.

Jeśli cele walki z przestępczością uzyskuje się przez przystosowanie dawnych przestępców do życia społecznego, jeśli kara ma stwarzać dogodne ramy do wychowania dawnych przestępców i adaptowania ich do życia społecznego, tym samym należy wyciągnąć dwa logiczne wnioski. Po pierwsze, kara pozbawienia wolności daje możliwości wychowania człowieka, ponieważ oddaje przestępcę zupełnie (na pewien okres) w ręce administracji penitencjarnej, która może wykorzystać tę sytuację, żeby tak pokierować skazanym, by przekształcić jego osobowość, wpłynąć na jego psychikę, wykorzenić złe nawyki, które mogą sprzyjać popełnieniu prze niego nowych przestępstw. Ze względu na fakt, że kara ta pozostawia z dolegliwości tylko fakt pozbawienia wolności, to w rezultacie wszelkie inne stopniowanie kary pozbawienia wolności, jak więzienie ciężkie, więzienie, areszt, twierdza - jedne rodzaje pozbawienia wolności hańbiące, inne „honorowe” - staje się bezpod-stawne.

Po drugie, jeśli kara pozbawienia wolności ma przystosować skazanego - dawnego przestępcę - do życia społecznego, to wszystkie środki, które stanowią o tym przystosowaniu, są dobre. Ze względu na fakt, że racjonalne przystosowanie człowieka do życia w społeczeństwie nie może polegać na całkowitej jego izolacji od społeczeństwa, przeto kara pozbawienia wolności również nie może polegać na izolowaniu skazanego od świata zewnętrznego. Pozbawienie wolności jest zatem w określonym sensie środkiem skutkującym osiągnięciem oczekiwanego celu, jakim jest przystosowanie przestępcy do życia w społeczeństwie w warunkach wolnościowych. W tej sytuacji pozbawienie wolności ogranicza się do tego obszaru, jaki jest konieczny do osiągnięcia przystosowania skazanego do dalszego życia - do jego poprawy społecznej. W tej sytuacji kara pozbawienia wolności przekształca się w karę wolności ograniczonej.

Niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów, których treść przedstawi jej obszar tematyczny.

Tak zatem, w pierwszym rozdziale przybliżono rys historyczny kary pozbawienia wolności. W drugim rozdziale przeanalizowano prawa kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Rozdział trzeci pracy omawia zagadnienie odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety w latach 1944-1998, z kolei w czwartym rozdziale szczegółowo przybliżono odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku. Z kolei w piątym - ostatnim rozdziale pracy - przeanalizowano działanie kobiet w warunkach izolacji więziennej.

Podstawę źródłową pracy stanowią podręczniki do prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa penitencjarnego, komentarze do kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, oraz artykuły opublikowane w periodykach prawniczych.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Rys historyczny kary pozbawienia wolności
3. Prawa kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
4. Odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety w latach 1944-1998
5. Odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku
6. Funkcjonowanie kobiet w warunkach izolacji więziennej
7. Zakończenie
8. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Długoterminowe kary pozbawienia wolności
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 119

Przerwa i odroczenie w wykonywaniu kar sądowych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 64

Zatrzymanie w procesie karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 73