Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród uczniów

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 65
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Stres to zagadnienie szczególnie interesujące w kontekście kluczowych etapów, jakie występują w życiu każdego człowieka. Przykładami takich etapów może być szukanie pierwszej pracy, utrata pracy, przystąpienie do egzaminu i wiele innych. Jednym z tego typu momentów jest matura i stres, jaki towarzyszy uczniom ostatnich klas szkoły średniej. Zagadnienie to jest przedmiotem analizy w niniejszej pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział koncentruje się na kluczowych pojęciach związanych ze stresem. Przybliżone zostało pojęcie stresu i jego przyczyny. Opisano skutki stresu i sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi.

Drugi rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych. Przybliżony został przedmiot i cele badań własnych. Opisano problemy i hipotezy badawcze. Nawiązano także do metod, technik i narzędzi badawczych. Przybliżona została także charakterystyka terenu badań i badanej populacji. W końcowej części rozdziału skoncentrowano się na przybliżeniu aspektów organizacji i przebiegu badań własnych.

Ostatni rozdział opisuje interpretację wyników badań zrealizowanych na potrzeby pracy. Dokonano analizy wyników badań oraz podjęto próbę weryfikacji problemów i hipotez jakie zostały sformułowane w części metodologicznej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Sytuacje konfliktowe w pracy nauczyciela
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 80

Zarządzanie stowarzyszeniami arteterapeutycznymi na przykładzie miasta X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 97