licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 77

INFORMACJA

Temat pracy:
Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród uczniów


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 65
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 77
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Stres to zagadnienie szczególnie interesujące w kontekście kluczowych etapów, jakie występują w życiu każdego człowieka. Przykładami takich etapów może być szukanie pierwszej pracy, utrata pracy, przystąpienie do egzaminu i wiele innych. Jednym z tego typu momentów jest matura i stres, jaki towarzyszy uczniom ostatnich klas szkoły średniej. Zagadnienie to jest przedmiotem analizy w niniejszej pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział koncentruje się na kluczowych pojęciach związanych ze stresem. Przybliżone zostało pojęcie stresu i jego przyczyny. Opisano skutki stresu i sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi.

   Drugi rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych. Przybliżony został przedmiot i cele badań własnych. Opisano problemy i hipotezy badawcze. Nawiązano także do metod, technik i narzędzi badawczych. Przybliżona została także charakterystyka terenu badań i badanej populacji. W końcowej części rozdziału skoncentrowano się na przybliżeniu aspektów organizacji i przebiegu badań własnych.

   Ostatni rozdział opisuje interpretację wyników badań zrealizowanych na potrzeby pracy. Dokonano analizy wyników badań oraz podjęto próbę weryfikacji problemów i hipotez jakie zostały sformułowane w części metodologicznej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.