licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 79

INFORMACJA

Temat pracy:
Procesy czarownic


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 46
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 79
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z polowaniami na czarownice i procesami czarownic, które miały miejsce głównie w Europie na przestrzeni XV i XVIII wieku. Celem pracy jest przedstawienie informacji związanych z podłożem, przebiegiem i zakończeniem tego procesu. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcono początkom polowań na czarownice i podłożu problemu. Przedstawiono tu podstawowe czynniki, które wpłynęły na rozwój wierzeń w czarownice i tak nasilone działania zmierzające do ich sądzenia i skazywania. Odniesiono się tu do ewolucji stanowiska Kościoła w tej kwestii, które miało tu kluczowe znaczenie. Przedstawiono okoliczności powstania „Młota na czarownice”, który był najważniejszym dokumentem w historii polowania na czarownice. Rozdział zawiera również próbę oceny okresu, w którym polowania rozwinęły się, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy był to okres wielkiego rozkwitu, czy zabobonu i ciemnoty.

   Rozdział drugi zawiera przedstawienie obrazu czarownicy. Odnosi się do ówczesnych wyobrażeń o czarownicach, działaniach przez nich rzekomo podejmowanych i rzekomych pobudkach tych działań.

   Rozdział trzeci odnosi się do stanowiska Kościoła w kwestii czarownic i mimo, że najważniejsze czynniki, które wpłynęły na rozpoczęcie polowań i procesów czarownic odbyły się ze strony Kościoła, rozdział stanowi próbę racjonalnego spojrzenia na fakty. Mimo, że literatura poświęcona zagadnieniu, często krytycznie podchodzi do postawy Kościoła w przedmiotowej kwestii w rozdziale powołano się także na materiały przeczące takim tezom.

   Rozdział czwarty skupia się na zagadnieniach związanych z procesami czarownic. Przedstawiono aspekty prześladowania osób oskarżanych o czary, gdzie uwzględniono również zagadnienie płci prześladowanych. Rozdział nawiązuje obszernie do zagadnienia tortur stosowanych podczas przesłuchań osób oskarżonych o czary, które były kluczowym czynnikiem w procesach o czary i bez których nie byłoby możliwe zasądzenie tylu win w tych procesach. Przedstawiono tu metodologię przesłuchań i wybrane rodzaje tortur. Rozdział odnosi się również do aspektów spraw o czary przed sądami. Nawiązano tu do specyfiki pracy sądów, skupiając się na procedurze przesłuchań skazanych i świadków i zasądzanych karach. Przedstawiono również przykład racjonalnego i rozsądnego podejścia władz do problemu rzekomego czarostwa.

   Piąty rozdział odnosi się do ostatniego procesu i ostatniej czarownicy. Skupiono się tu przede wszystkim na Polsce, nawiązując do jednego z ostatnich dużych procesów czarownic w Dobruchowie i ostatniego procesu o czary zakończonego skazaniem oskarżonej. Nawiązano również do współczesnych przejawów wiary w czary znajdującej swój finał w sądzie. Odniesiono się także do ostatniego procesu czarownicy, jaki miał miejsce w Wielkiej Brytanii w połowie XX wieku. W rozdziale zawarto również przedstawienie zagadnień związanych z zakończeniem polowań na czarownice. Rozdział stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że zaprzestano polowań na czarownice i jakie czynniki odegrały w tej kwestii najważniejszą rolę.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.