Procesy czarownic

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 46
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z polowaniami na czarownice i procesami czarownic, które miały miejsce głównie w Europie na przestrzeni XV i XVIII wieku. Celem pracy jest przedstawienie informacji związanych z podłożem, przebiegiem i zakończeniem tego procesu. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy poświęcono początkom polowań na czarownice i podłożu problemu. Przedstawiono tu podstawowe czynniki, które wpłynęły na rozwój wierzeń w czarownice i tak nasilone działania zmierzające do ich sądzenia i skazywania. Odniesiono się tu do ewolucji stanowiska Kościoła w tej kwestii, które miało tu kluczowe znaczenie. Przedstawiono okoliczności powstania „Młota na czarownice”, który był najważniejszym dokumentem w historii polowania na czarownice. Rozdział zawiera również próbę oceny okresu, w którym polowania rozwinęły się, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy był to okres wielkiego rozkwitu, czy zabobonu i ciemnoty.

Rozdział drugi zawiera przedstawienie obrazu czarownicy. Odnosi się do ówczesnych wyobrażeń o czarownicach, działaniach przez nich rzekomo podejmowanych i rzekomych pobudkach tych działań.

Rozdział trzeci odnosi się do stanowiska Kościoła w kwestii czarownic i mimo, że najważniejsze czynniki, które wpłynęły na rozpoczęcie polowań i procesów czarownic odbyły się ze strony Kościoła, rozdział stanowi próbę racjonalnego spojrzenia na fakty. Mimo, że literatura poświęcona zagadnieniu, często krytycznie podchodzi do postawy Kościoła w przedmiotowej kwestii w rozdziale powołano się także na materiały przeczące takim tezom.

Rozdział czwarty skupia się na zagadnieniach związanych z procesami czarownic. Przedstawiono aspekty prześladowania osób oskarżanych o czary, gdzie uwzględniono również zagadnienie płci prześladowanych. Rozdział nawiązuje obszernie do zagadnienia tortur stosowanych podczas przesłuchań osób oskarżonych o czary, które były kluczowym czynnikiem w procesach o czary i bez których nie byłoby możliwe zasądzenie tylu win w tych procesach. Przedstawiono tu metodologię przesłuchań i wybrane rodzaje tortur. Rozdział odnosi się również do aspektów spraw o czary przed sądami. Nawiązano tu do specyfiki pracy sądów, skupiając się na procedurze przesłuchań skazanych i świadków i zasądzanych karach. Przedstawiono również przykład racjonalnego i rozsądnego podejścia władz do problemu rzekomego czarostwa.

Piąty rozdział odnosi się do ostatniego procesu i ostatniej czarownicy. Skupiono się tu przede wszystkim na Polsce, nawiązując do jednego z ostatnich dużych procesów czarownic w Dobruchowie i ostatniego procesu o czary zakończonego skazaniem oskarżonej. Nawiązano również do współczesnych przejawów wiary w czary znajdującej swój finał w sądzie. Odniesiono się także do ostatniego procesu czarownicy, jaki miał miejsce w Wielkiej Brytanii w połowie XX wieku. W rozdziale zawarto również przedstawienie zagadnień związanych z zakończeniem polowań na czarownice. Rozdział stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że zaprzestano polowań na czarownice i jakie czynniki odegrały w tej kwestii najważniejszą rolę.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.