Promocja miasta na przykładzie miasta X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Sytuacja w Polsce, po przemianach, jakie nastąpiły w 1989 roku wymusiła również szereg przemian w zasadach działania jednostek lokalnych. Tak więc na podstawie określonych przepisów powierzono szereg kompetencji lokalnym samorządom. Jednostki samorządu lokalnego większą część swoich zadań muszą realizować we własnym zakresie, pozyskiwać fundusze na realizację tych zadań i w większości kwestii pozostają samodzielne i samowystarczalne. Takie podejście do samorządności wykształciło jednak pewne mechanizmy, funkcjonujące na świecie od lat, jednak na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce będące nowością. Do dziś niektóre jednostki samorządu lokalnego nie są świadome tych zależności. Zgodnie z tymi właśnie zależnościami nie ma żadnej siły odgórnej i żadnej siły sprawczej, która wpłynie na rozwój miasta, jeśli ono samo, w sposób świadomy nie podejmie stosownych działań. Szczególnie istotne i ciekawe są analizowane zagadnienia w odniesieniu do miast.

Istotną rolę zaczęły więc odgrywać działania ukierunkowane na rozkwit miejscowości. Ogrom elementów bezpośrednich i pośrednich składających się na końcowy efekt, który można określić rozwojem wymaga właściwej wiedzy i przygotowania, w celu podejmowania inicjatyw skutkujących rozwojem. Jednym z podstawowych działań, które miasto nie tylko powinno, ale dla własnego dobra, jest zobowiązane podjąć jest marketing i promocja miasta. To właśnie te elementy mają największy wpływ na rozwój miasta. Ograniczone możliwości finansowe określonych jednostek samorządowych, do których zalicza się również miasta, skutkują koniecznością takiego zagospodarowania dostępnych środków, by efekt ich wykorzystania przyniósł jak największe efekty. I nie polega to na wydaniu dziesięciu milionów złotych w celu utworzenia kompleksu biznesowego, którego budowa przyniesie miastu ogromne korzyści i zwróci się po upływie kilku lat. Świadomość roli promocji będzie skutkowała wydatkowaniem jednego procenta wymienionej kwoty na odpowiednie działania promocyjne i opracowanie szeregu ułatwień dla potencjalnych inwestorów wiążących się z kosztami nie przekraczającymi dziesięciu procent wymienionej kwoty, dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie inwestora, który zdecyduje się realizacji tego przedsięwzięcia. Takie działanie jest nieporównywalnie tańsze i powoduje znacznie więcej korzyści.

Niniejsza praca traktuje o zagadnieniach teoretycznych, związanych ze skuteczną promocją miasta. Zagadnienia o charakterze podręcznikowym, zostają odniesione do przykładu działań promocyjnych w analizowanym mieście. Celem pracy jest więc przedstawienie zarówno zagadnień teoretycznych, jak i porównanie ich z działaniami o charakterze promocyjnym, podejmowanych przez miasto. Hipoteza pracy, zakłada, że skuteczna promocja miasta, jest podstawą jego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania w systemie gospodarczym. Pierwszy rozdział pracy poświęcony został przedstawieniu podstawowych założeń promocji miasta w odniesieniu do teorii koncepcji marketingu. Opisano szczegółowo założenia zarówno promocji jak i marketingu miast. Znaczącym elementem jest tutaj wyszczególnienie zagadnień strategii promocyjnej miasta.

Drugi rozdział poświęcony został przykładowi działań promocyjnych. Przybliżono charakterystykę analizowanego miasta oraz szczegółowo opisano działania promocyjne podejmowane przez miasto na przełomie ostatnich lat. Nie bez znaczenia są tutaj problemy związane z kreowaniem wizerunku i promocją przykładowego miasta, dlatego odpowiednia część pracy została poświęcona tym zagadnieniom. Podjęto również próbę oceny orientacji marketingowej miasta.

Ostatni, trzeci rozdział pracy jest przybliżeniem kolejnych zagadnień związanych z analizowanym miastem. Na wstępie rozdziału prowadzone są rozważania związane z podstawami budowania wizerunku miasta. Znaczna część rozdziału jest poświęcona miastom partnerskim, ich przedstawieniu oraz przybliżeniu podejmowanych działań promocyjnych. Końcowa część pracy poświęcona jest propozycjom związanym z promocją miasta.

Zakończenie pracy jest podsumowaniem zagadnień poruszanych na łamach pracy. Zakreślono ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz, oraz zweryfikowano założenia przyjętej hipotezy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace