Analiza struktury płac w przedsiębiorstwie X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 83
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 129 zł

Opis pracy

Działalność każdego przedsiębiorstwa rynkowego i każdego podmiotu realizującego określoną działalność może być realizowana tylko dzięki zatrudnionym w przedsiębiorstwie osobom. To właśnie pracownicy są podstawowym czynnikiem umożliwiającym każdemu podmiotowi realizację przyjętych zadań, rywalizację rynkową, jak i sukces. Należy jednak pamiętać, że osiąganie korzystnych rezultatów, jest możliwe tylko w przypadku odpowiedniego zmotywowania zatrudnionych osób do efektywnej pracy i poświęcenia dla dobra całego przedsiębiorstwa. Podstawowym rodzajem działań motywujących pracowników do zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa jest wynagrodzenie, które w wielu przedsiębiorstwach stanowi jedyny instrument mający podnosić motywację zatrudnionych osób.

Niniejsza praca skupia się na problematyce wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Jej celem jest przedstawienie zagadnień teoretycznych związanych z wynagrodzeniami oraz przybliżenie praktycznych aspektów wynagrodzeń w wybranym przedsiębiorstwie. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest formalnym aspektom związanym z wynagrodzeniami. Przedstawiono pojęcia związane ze stosunkiem pracy i pojęciem wynagrodzenia za pracę. Skupiono się na poszczególnych składnikach wynagrodzeń i opisano je. Rozdział przedstawia również poszczególne rodzaje wynagrodzeń oraz skupia się na roli jaką spełnia wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, jak również jego znaczeniu dla pracowników.

Drugi rozdział pracy skupia się na zagadnieniach zarządzania wynagrodzeniami. Przedstawiono systemy wynagrodzeń, oraz części składowe tych systemów. Część rozdział poświęcona została poziomom płacowym, stanowiącym szczególnie istotny aspekt w ramach systemów wynagrodzeń. W ramach rozdziału przedstawiono także cele systemu wynagrodzeń, jak i aspekty dotyczące efektywności stosowanych wynagrodzeń.

Rozdział trzeci pracy poświęcono strategiom wynagrodzeń. W szczególności skupiono się na aspektach budowania strategii wynagrodzeń, ze względu na wpływ tego procesu na aspekty motywacyjne w odniesieniu do pracowników, przekładające się w praktyce przedsiębiorstwa na ich zaangażowanie i poświęcenie w pracy, a tym samym na efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Innym ważnym zagadnieniem poruszonym na łamach rozdziału jest zależność pomiędzy przyjętą przez przedsiębiorstwo strategią działania i strategią wynagrodzeń. Między tymi dwiema różnymi strategiami występują istotne zależności skutkujące określonymi ograniczeniami i wymogami, których świadomość umożliwia właściwe formułowanie celów i działań. Rozdział omawia również innowacyjne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń, będące w wielu przypadkach skuteczną i atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.

Rozdział ostatni, czwarty, poświęcony został przedstawieniu wielkości i struktury wynagrodzeń w wybranym przedsiębiorstwie rynkowym. Na wstępie przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstwa, umożliwiającą rozeznanie się w specyfice jego pracy i zakresie działań pracowniczych. Przedstawiono informacje o wielkości wynagrodzeń i ich strukturze. W końcowej części rozdziału przeprowadzono analizę i dokonano oceny wielkości i struktury wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 129 zł.

Podobne prace