licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 83

INFORMACJA

Temat pracy:
Analiza struktury płac w przedsiębiorstwie X


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 83
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 83
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Działalność każdego przedsiębiorstwa rynkowego i każdego podmiotu realizującego określoną działalność może być realizowana tylko dzięki zatrudnionym w przedsiębiorstwie osobom. To właśnie pracownicy są podstawowym czynnikiem umożliwiającym każdemu podmiotowi realizację przyjętych zadań, rywalizację rynkową, jak i sukces. Należy jednak pamiętać, że osiąganie korzystnych rezultatów, jest możliwe tylko w przypadku odpowiedniego zmotywowania zatrudnionych osób do efektywnej pracy i poświęcenia dla dobra całego przedsiębiorstwa. Podstawowym rodzajem działań motywujących pracowników do zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa jest wynagrodzenie, które w wielu przedsiębiorstwach stanowi jedyny instrument mający podnosić motywację zatrudnionych osób.

   Niniejsza praca skupia się na problematyce wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Jej celem jest przedstawienie zagadnień teoretycznych związanych z wynagrodzeniami oraz przybliżenie praktycznych aspektów wynagrodzeń w wybranym przedsiębiorstwie. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest formalnym aspektom związanym z wynagrodzeniami. Przedstawiono pojęcia związane ze stosunkiem pracy i pojęciem wynagrodzenia za pracę. Skupiono się na poszczególnych składnikach wynagrodzeń i opisano je. Rozdział przedstawia również poszczególne rodzaje wynagrodzeń oraz skupia się na roli jaką spełnia wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, jak również jego znaczeniu dla pracowników.

   Drugi rozdział pracy skupia się na zagadnieniach zarządzania wynagrodzeniami. Przedstawiono systemy wynagrodzeń, oraz części składowe tych systemów. Część rozdział poświęcona została poziomom płacowym, stanowiącym szczególnie istotny aspekt w ramach systemów wynagrodzeń. W ramach rozdziału przedstawiono także cele systemu wynagrodzeń, jak i aspekty dotyczące efektywności stosowanych wynagrodzeń.

   Rozdział trzeci pracy poświęcono strategiom wynagrodzeń. W szczególności skupiono się na aspektach budowania strategii wynagrodzeń, ze względu na wpływ tego procesu na aspekty motywacyjne w odniesieniu do pracowników, przekładające się w praktyce przedsiębiorstwa na ich zaangażowanie i poświęcenie w pracy, a tym samym na efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Innym ważnym zagadnieniem poruszonym na łamach rozdziału jest zależność pomiędzy przyjętą przez przedsiębiorstwo strategią działania i strategią wynagrodzeń. Między tymi dwiema różnymi strategiami występują istotne zależności skutkujące określonymi ograniczeniami i wymogami, których świadomość umożliwia właściwe formułowanie celów i działań. Rozdział omawia również innowacyjne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń, będące w wielu przypadkach skuteczną i atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.

   Rozdział ostatni, czwarty, poświęcony został przedstawieniu wielkości i struktury wynagrodzeń w wybranym przedsiębiorstwie rynkowym. Na wstępie przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstwa, umożliwiającą rozeznanie się w specyfice jego pracy i zakresie działań pracowniczych. Przedstawiono informacje o wielkości wynagrodzeń i ich strukturze. W końcowej części rozdziału przeprowadzono analizę i dokonano oceny wielkości i struktury wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.