Przemoc wobec dzieci i dorosłych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 72
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 119 zł

Opis pracy

Dzisiejszy świat przepełniony jest przemocą. Nie tylko tą, którą można oglądać w telewizji i o której słyszy się w doniesieniach prasowych i medialnych. Przemoc pojawia się w domach, w szkołach i w miejscach pracy, dotyka najmłodszych, nawet niemowlęta, starsze dzieci i dorosłych, a sprawcami przemocy są osoby najbliższe, koledzy ze szkolnej ławki, przełożeni. Niniejsza praca skupia się na problematyce przemocy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki pracy. Przedstawiono tu pojęcie przemocy, jako podstawę do dalszych rozważań teoretycznych. Przybliżono rodzaje przemocy, co jest również podstawą do części praktycznej materiału. Opisano fazy cyklu przemocy oraz przyczyny jej stosowania. Ponieważ specyfika doświadczenia przemocy przez dzieci i dorosłych jest różna zagadnienia te rozbito na dwa podrozdziały. Pierwszy z nich skupia się na wybranych zagadnieniach przemocy wobec dzieci. Drugi nawiązuje do mobbingu jako przemocy wobec dorosłych.

Drugi rozdział pracy stanowi podstawy metodologiczne badań własnych. Przybliżono przedmiot i cel badań. Przedstawiony został problem badawczy, jak również hipotezy, zmienne i wskaźniki. W dalszej części materiału przedstawiono metody, techniki i narzędzia badawcze. Na podstawie tych założeń metodologicznych przeprowadzone zostało badanie, którego wyniki przedstawiono w rozdziale trzecim.

Rozdział trzeci skupia się na empirycznej analizie wyników badań własnych. Rozdział zawiera przedstawienie badanej grupy oraz przedstawienie wyników badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 119 zł.

Podobne prace

Los dzieci polskich w hitlerowskim systemie zagłady
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 58