Wpływ reklamy na rozwój turystyki

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Turystyka jest szczególną gałęzią aktywności gospodarczej stanowiącą istotne ogniwo w łańcuchu rozwoju i działalności samych regionów jak i przedsiębiorstw w nich działających. Dysponujące korzystnymi walorami regiony turystyczne mogą rozwijać usługi turystyczne do poziomu przekraczającego połowę wszystkich rodzajów działalności w danym obszarze, co potwierdzają przykłady ze świata. Jest to więc obszar szczególny, wymagający pielęgnacji zarówno ze strony samych usługodawców, ale i ze strony władz regionów, czy władz danego kraju. Jest to jednocześnie obszar niezwykle charakterystyczny, ponieważ działania związane ze sprzedażą dóbr turystycznych nie polegają na sprzedaży tradycyjnego produktu lub tradycyjnie rozumianej usługi, są to działania w większym stopniu skomplikowane i specyficzne.

Pojawia się tu odniesienie do zagadnień związanych ze sprzedażą dóbr turystycznych, czyli produktów, a w szczególności usług tego typu. Istotnym elementem wpływającym na zwiększenie możliwości jest promocja w turystyce. Punktem zainteresowania niniejszej pracy jest jeszcze węższy obszar dotyczący reklamy w turystyce.

Celem pracy przeprowadzenie i analiza badań skupiających się na problemie wykorzystania i skuteczności reklamy w branży turystycznej, ale również przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z samą turystyką, ale także z reklamą i odniesienie zagadnień reklamowych do branży turystycznej. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy z rozdziałów pracy obejmuje wybrane zagadnienia związane z turystyką. Przedstawia definicje pojęcia turystyki wraz z jej rodzajami. W rozdziale odniesiono się do znaczenia turystyki w rozwoju regionów, oraz do pojęcia ruchu turystycznego i czynników, które go kształtują.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnień reklamy w turystyce. Przedstawiono definicje reklamy, oraz odniesiono się do znaczenia nadawcy i odbiorcy w reklamie. Przedstawiono funkcje reklamy i nawiązano do możliwości wykorzystania reklamy w branży turystycznej.

Trzeci rozdział pracy skupia się na analizie wpływu reklamy na wybór usług i firm turystycznych w oparciu o badania własne. Zgodnie z założeniami metodologicznymi przedstawiono przedmiot i cel badań własnych, problem badawczy, hipotezy, metody, techniki i narzędzia wykorzystane w badaniu. Przedstawiono teren organizacji badań i dokonano analizy wpływu reklamy na zachowanie nabywców usług turystycznych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace