Sieci bezprzewodowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 59
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Informacja jest obecnie jednym z najcenniejszych dóbr na świecie. To właśnie dzięki informacji możliwe jest skuteczne konkurowanie przedsiębiorstw na rynkach, skuteczne inwestowanie, czy docieranie do grup odbiorców. Informacja, jako dobro, które najłatwiej przechowywać i przetwarzać w systemach elektronicznych, stała się punktem zainteresowania osób nie mających do niej dostępu. Stąd też powstała konieczność poświęcenia szczególnej uwagi aspektom bezpieczeństwa systemów komputerowych, w których takie informacje są przechowywane.

Zagrożenia bezpieczeństwa dotyczą w szczególności możliwości uzyskania dostępu do informacji przez osoby niepowołane, ale również możliwości uszkodzenia nośników danych lub skasowania danych, co wiązałoby się z utratą informacji. Dlatego też niezwykle istotnym zagadnieniem jest zabezpieczenie dostępu do danych osób niepowołanych, co obejmuje również konieczność zabezpieczenia sieci, w których dane są przesyłane.

Wraz z rozwojem technologii informatycznych i rozwiązań zapewniających komunikację między komputerami, wykształciła się dziedzina sieci komputerowych. W początkowym stadium sieci komputerowe bazowały na przesyle danych z wykorzystaniem medium, jakim były przewody, jednak z biegiem czasu zaczęto wykorzystywać również fale radiowe jako nośnik danych w sieciach komputerowych. Ponieważ jednak specyfika fal radiowych sprawia, że nie jest możliwe ograniczenie, ani kontrolowanie liczby odbiorników sygnału, szczególnie ważnym zagadnieniem stało się zapewnienie bezpieczeństwa transmisji tego typu. Zainteresowanie autora niniejszej pracy zagadnieniami sieci bezprzewodowych wynika z konieczności konfiguracji sieci bezprzewodowej w miejscu zamieszkania. Poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z tym zagadnieniem będzie niezwykle pomocne w realizacji własnych zadań tego typu.

Celem pracy jest przedstawienie na przykładach różnych rodzajów i struktur sieci bezperzewodowych metod bezpieczeństwa i ochrony przekazywania informacji. Problemem badawczym niniejszej pracy jest bezpieczeństwo bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Na podstawie problemu badawczego określono hipotezę zgodnie z którą skuteczne zabezpieczenie sieci bezprzewodowych wymaga wykorzystania właściwych metod zabezpieczenia sieci. Metodą badawczą niniejszej pracy jest analiza literatury źródłowej.

Niniejsza praca skupia się na problematyce zabezpieczeń sieci bezprzewodowych. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy zawiera ogólny opis sieci bezprzewodowych, których zasada działania opiera się na technologiach promieniowania mikrofalowego lub podczerwonego, które mogą zastępować klasyczne sieci abonenckie. W szczególności skupiono się na komunikacji w podczerwieni, systemach przywoławczych, które zapewniają tylko łączność jednokierunkową. Przybliżono również aspekty związane z wykorzystaniem w celach komunikacyjnych telefonii bezprzewodowej. Odniesiono się również do wykorzystania w tych celach dostępu radiowego abonenckiego oraz komunikacji satelitarnej VSAT. Opisywane w tym rozdziale technologie nie mogą zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony przesyłanych informacji.

Drugi rozdział pracy obejmuje opis bezprzewodowych sieci lub intersieci komputerowych. Skupiono się tu w szczególności na przedstawieniu podstawowych informacji o lokalnej sieci komputerowej LAN, która jest najczęściej spotykaną siecią lokalną. Nawiązano również do sieci komputerowej WAN, jak również przedstawiono szczegółowe informacje na temat bezprzewodowych sieci komputerowych WLAN. Wśród tych informacji znalazło się nawiązanie do standardów sieci WLAN, infrastruktury publicznych sieci WLAN, zasady działania sieci WLAN oraz wykorzystania standardu 802.11b w sieci WLAN. Nawiązano do roamingu w ramach publicznych sieci WLAN. Podsumowanie rozdziału stanowi przedstawienie zalet i wad sieci WLAN. Rozdział nawiązuje także do podstawowych informacji o bezprzewodowej metropolitalnej sieci komputerowej WMAN wykorzystującej standard 802.16. Rozwiązania przedstawione w tym rozdziale mogą ulegać i być narażone na zagrożenia, przez co nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa przesyłanych informacji.

Ostatni rozdział pracy nawiązuje do szczegółowego opisu metod bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Przedstawiono niezbędne metody zabezpieczeń, oraz wykorzystanie protokołu WEP. Nawiązano do proponowanych metod zabezpieczeń, wśród których znalazła się metoda Cisco, protokół EAP, protokół TKIP itp. Nawiązano również do bezprzewodowych sieci VPN. Przedstawiono zalecane obecnie i wykorzystywane metody ochrony i zabezpieczeń przesyłanych danych w istniejących różnorodnych systemach sieci bezprzewodowych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Osiedlowa sieć WiFi
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Projekt sieci bezprzewodowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Praktyczne rozwiązania zabezpieczenia sieci bezprzewodowych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 63