Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (na przykładzie)

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 92
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 139 zł

Opis pracy

Przedmiotem pracy są zagadnienia związane ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Problematyka strategii rozwoju została odniesiona do wybranej firmy.

Celem pracy jest dokonanie analizy uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa i przedstawienie założeń teoretycznych związanych z zarządzaniem strategicznym. Co więcej celem pracy jest dokonanie analizy strategii rozwoju firmy, jak również opracowanie strategii rozwoju na lata kolejne.

Niniejsza praca składa się z sześciu rozdziałów.

Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do problematyki pracy i nawiązuje do przedmiotu i celu pracy, jak i przedstawia zakres problematyki poruszanej na jej łamach.

Drugi rozdział pracy skupia się na scharakteryzowaniu analizowanego przedsiębiorstwa. Przybliżono przedmiot działania przedsiębiorstwa i dokonano analizy otoczenia firmy. Istotne znaczenie w odniesieniu do przedstawianego przedsiębiorstwa, ma oferowany przez nie asortyment, który został przedstawiony w ramach rozdziału. Przybliżono również czynniki związane ze strukturą zarządzania, uwzględniając szczeble zarządzania i strukturę organizacyjną. Poświęcono również uwagę zatrudnieniu w przedsiębiorstwie i kondycji firmy, której zobrazowaniem mogą być wyniki finansowe i uzyskane nagrody i wyróżnienia.

Trzeci rozdział pracy stanowi przybliżenie zagadnień zarządzania strategicznego. Na łamach rozdziału przedstawiono pojęcie strategii i proces zarządzania strategicznego. Opisano metody analizy strategicznej i poświęcono uwagę planowaniu strategicznemu. Określono dostępne rodzaje strategii i sposoby wyboru strategii dla przedsiębiorstw.

Czwarty rozdział pracy zawiera analizę dotychczasowej strategii rozwoju analizowanego przedsiębiorstwa. Obejmuje to analizę potencjału strategicznego firmy, oraz prognozy handlowe. Na łamach rozdziału dokonano analizy kosztów. Skupiono się również na trzech podstawowych strategiach dotyczących restrukturyzacji, rozwoju rynku i dystrybucji, jak również organizacyjną. Podsumowaniem rozważań rozdziału jest wyciągnięcie wniosków z analizy.

Rozdział piąty pracy zawiera opracowanie własne propozycji rozwoju przedsiębiorstwa na kolejne lata.

Rozdział szósty pracy zawiera podsumowanie zagadnień w niej zawartych i w ramach tej części pracy wyciągnięto wnioski. W ramach rozdziału szóstego przedstawiono również spis rysunków, spis tabel i literaturę.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 139 zł.

Podobne prace