Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 125
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Jednym z podstawowych elementów gospodarczych każdego cywilizowanego kraju jest rynek pracy. Odpowiednie relacje, zachowane w jego ramach zapewniają właściwy rozwój poszczególnych krajów. Podstawowym elementem charakteryzującym rynek pracy, czy to ogólnokrajowy, czy regionalny, jest bezrobocie. Poziom wskaźników odnoszących się do bezrobocia, takich, jak stopa bezrobocia, wpływa w sposób pośredni na możliwości rozwoju danego kraju, poziom życia społeczeństwa, szereg wskaźników ekonomicznych, czy ogólną sytuację gospodarczą. Szczególnie istotną rolę odgrywają jednak wskaźniki bezrobocia w odniesieniu do grupy młodzieży, czyli osób, które ukończyły edukację na określonym poziomie i pragną podjąć pracę, zmierzając do niezależności finansowej, lub całkowitej samodzielności. Zagadnienia te są istotne w odniesieniu do tej grupy wiekowej, ponieważ mogą być wskazaniem skuteczności i poziomu edukacji w danym kraju, stanowić świadectwo skuteczności działań podejmowanych przez państwo, ale również wpływać w znacznym stopniu na przyszłe i obecne postawy młodych osób.

Niniejsza praca skupia się na problematyce bezrobocia młodzieży, a jej celem jest przybliżenie zagadnień teoretycznych związanych z teoriami bezrobocia, w ujęciu ogólnym, ale również odniesionych do sytuacji młodzieży na rynku pracy. Zagadnienia te odniesiono również do praktycznych przykładów, popartych danymi statystycznymi. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział skupia się na teoretycznych założeniach ekonomicznych teorii bezrobocia. Przybliżono pojęcie rynku pracy, zasad jego segmentacji, podaży i popytu na pracę. Zdefiniowano bezrobocie i osobę bezrobotną, oraz przedstawiono podstawowe mierniki bezrobocia. Wśród ekonomicznych teorii bezrobocia przedstawiono przede wszystkim teorię neoklasyczną, keynesowską, teorię naturalnej stopy bezrobocia, oraz teorię płacy efektywnej. Pozostałe teorie ekonomiczne związane ze zjawiskiem bezrobocia przybliżono w sposób bardziej ogólny.

Drugi z rozdziałów porusza problematykę bezrobocia na rynku pracy, co zrealizowano przez przedstawienie rodzajów i przyczyn bezrobocia. Niezwykle istotnym zagadnieniem, opisanym na łamach rozdziału są skutki bezrobocia, przybierające znaczenie ekonomiczne, ale przede wszystkim społeczne. Szkodliwe skutki bezrobocia w tych dwóch, ale i w innych płaszczyznach powinny być neutralizowane, co powinno być realizowane przede wszystkim przez przeciwdziałanie bezrobociu, do czego nawiązuje jeden z podrozdziałów.

Trzeci rozdział pracy, bazując na wprowadzeniu teoretycznym dwóch pierwszych rozdziałów skupia się na odniesieniu problematyki bezrobocia do analizowanej grupy wiekowej, dotkniętej w sposób szczególny tym zjawiskiem. Grupą tą jest młodzież, dlatego przedstawiono warunki młodzieży na rynkach pracy. Przybliżono również przyczyny bezrobocia młodzieży, które w pewnym stopniu różnią się od ogólnych przyczyn bezrobocia. Również metody walki ze zjawiskiem bezrobocia wśród młodzieży muszą być inne, niż działania nakierowane na bezrobocie w ujęciu ogólnym, dlatego również tym zagadnieniom poświęcono oddzielny podrozdział.

Ostatni, czwarty, rozdział pracy skupia się na przedstawieniu sytuacji młodzieży w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przybliżono podstawowe wielkości dla Polski, odnoszące się do poszczególnych, kolejnych lat, takie jak stopa bezrobocia, aktywność zawodowa młodzieży, poziom zatrudnienia w poszczególnych branżach, zależności związane z poziomem bezrobocia a wykształceniem młodzieży. W odniesieniu do Unii Europejskiej skupiono się głównie na stopie bezrobocia analizowanej grupy wiekowej, ale również na wskaźnikach zatrudnienia, czy odsetku młodych osób biernych zawodowo.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.