Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 112
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Zarządzanie jest obecnie jednym z podstawowych czynników związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw. To właśnie działania na szczeblu zarządzania umożliwiają efektywne podejmowanie działań, realizację zadań w sposób terminowy i zgodny z dążeniami przedsiębiorstwa i jego misją. Jednocześnie podstawowym zasobem, jaki posiada każde przedsiębiorstwo, zasobem warunkującym w największym stopniu jego możliwości i osiągnięcia jest zasób potencjału ludzkiego. Właśnie zatrudnieni w przedsiębiorstwie ludzie, wraz ze swoimi umiejętnościami, motywacją do pracy i zaangażowaniem decydują o przyszłości przedsiębiorstwa i w największym stopniu ją kształtują. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co stanowi połączenie dwóch podstawowych czynników istotnych w pracy każdego przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aspektów związanych z funkcjonowaniem małych przedsiębiorstw oraz aspektów teoretycznych odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach, jak również analiza procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy odnosi się do specyfiki małych przedsiębiorstw w uwarunkowaniach systemu gospodarczego. Przedstawiono definicję małych przedsiębiorstw i odniesiono się również do definicji określających średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono rolę małych przedsiębiorstw w gospodarce światowej, europejskiej i w Polsce. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw, jak i ich podstawowe cechy. Nawiązano do problematyki zarządzania małym przedsiębiorstwem.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach. Przedstawiono znaczenie kadry pracowniczej w przedsiębiorstwach i przybliżono definicję pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi. Odniesiono się do strategii zarządzania zasobami ludzkimi, jak i przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem potrzeb ludzkich w procesie zarządzania kadrami. Istotnym zagadnieniem w ramach rozdziału jest pozyskiwanie pracowników i poprawa ich efektywności. Nawiązano do istoty i znaczenia szkoleń i rozwoju pracowników, jak i do systemu wynagrodzeń pracowniczych.

Ostatni, trzeci rozdział pracy został poświęcony badaniom własnym, związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przeprowadzonym w analizowanym przedsiębiorstwie. Wprowadzeniem do rozdziału jest przybliżenie analizowanego przedsiębiorstwa. W dalszej części rozdziału przedstawiono problemy badawcze i hipotezy, ale również zmienne zależne i niezależne, oraz wskaźniki. Przedstawiono metody, techniki i narzędzia badawcze. Scharakteryzowano teren badań i badaną grupę osób. Ostatnią część rozdziału stanowi przedstawienie wyników badań pozyskanych dzięki przeprowadzonej ankiecie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.