Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 61
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapewniają w art. 68 każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia i zobowiązują władze publiczne do zapewnienia jej obywatelom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych z budżetu państwa. Owa norma konstytucyjna znalazła swoje odzwierciedlenie, między innymi, w ustawach samorządowych, w których określono zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego jako organizatorów ochrony zdrowia . W związku z tym można postawić pytanie, w jaki sposób ów obowiązek ma być realizowany.

Samorząd terytorialny różnych szczebli poprzez swoje jednostki, czyli publiczne zakłady opieki zdrowotnej może świadczyć usługi medyczne i w ten sposób realizować politykę zdrowotną na danym terenie, bądź też ograniczyć się do roli koordynatora polityki zdrowotnej regionu, wykorzystując różnorodne formy świadczenia tychże usług .

Rola, jaką ma odegrać samorząd terytorialny w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, nie jest do końca sprecyzowana. Twórcy reformy zakładali uzdrowienie niewydolnej służby zdrowia poprzez włączenie do systemu opieki zdrowotnej niektórych mechanizmów regulacji wolnorynkowej, które to mechanizmy miały przede wszystkim zadziałać na linii pacjent-lekarz pierwszego kontaktu. W zasadzie zaś brak było przewodniej idei dla przekształceń własnościowych w odniesieniu do publicznych zakładów opieki zdrowotnej .

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym , publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w zdecydowanej większości, do dnia 1 stycznia 1999 r. zostały przekształcone w samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Ta nowa forma organizacyjna, z racji na wyposażenie jej w samodzielność prawną, stała się atrakcyjna dla samorządów, albowiem zgodnie z Zgodnie bowiem z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Kasy Chorych, jako podmioty uprawnione do zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych, przejęły główny ciężar finansowania działalności tych zakładów opieki zdrowotnej.

Z punktu widzenia dalszych przekształceń systemowych, w tym przede wszystkim własnościowych, samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej znalazły się w orbicie zainteresowań tych wszystkich, którzy w prywatyzacji służby zdrowia widzą szansę prawidłowego rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej wraz z innymi niepublicznymi podmiotami, świadczącymi usługi medyczne, mogły być na równorzędnych zasadach kontrahentami Kas Chorych, co w założeniach ustawodawcy miało spowodować włączenie publicznych jednostek ochrony zdrowia do walki o pacjenta.

Praca nie jest poświęcona wszystkim zagadnieniom dotyczącym publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lecz konkretnie administrowaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W pierwszym rozdziale przedstawiona została ogólna charakterystyka zakładu administracyjnego, ponieważ publiczny zakład opieki zdrowotnej posiada status zakładu administracyjnego. Rozdział drugi zawiera obszerne omówienie poszczególnych podmioty administrujących publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Z kolei w rozdziale trzecim opisane zostały podstawowe zasady świadczenia usług medycznych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. I wreszcie w czwartym, ostatnim rozdziale pracy, zaprezentowano zagadnienie kontroli administracyjnej nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 137

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 82

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem we wstrząsie
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 33