Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 137
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Na przełomie lat 1998 i 1999 w Polsce zostały wdrożone cztery podstawowe reformy ustrojowe. Jedną z nich była reforma systemu opieki zdrowotnej, która wprowadziła odmienny system finansowania oparty na zasadach ubezpieczenia.

Reforma systemu zdrowotnego wprowadzona została na podstawie Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa ta wprowadziła system ubezpieczenia zdrowotnego, który jest powszechny i obowiązkowy. Oparcie systemu ochrony zdrowia o zasadę powszechności i obowiązkowości oznacza, że ochroną zdrowia zostały objęte wszystkie grupy społeczne oraz wszyscy obywatele.

Celem tej pracy, zatytułowanej „Zmiany w systemie Opieki Zdrowotnej w Polsce”, jest przedstawienie zmian z zakresu opieki zdrowotnej. Reforma ta była następstwem zmian zachodzących po zmianach politycznych po roku 1989. Wprowadzenie reformy opieki zdrowotnej było uzupełnieniem a jednocześnie odpowiedzią i uzupełnieniem zachodzących zmian w Polsce.

Pierwsza część pracy przedstawia zmiany organizacyjne w zakresie ochrony zdrowia. Opisano system usług zdrowotnych, główne elementy jej funkcjonowania, procesy zarządzania do roku 1991. Następstwem zmian systemowych było przeobrażenie sektora publicznego, który w dotychczasowej formie był trudny do zarządzania oraz zmiany zasad finansowania opieki zdrowotnej.

W części drugiej przedstawiono reformę opieki zdrowotnej wprowadzoną Ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, dzięki której zostały wyodrębnione trzy podstawowe funkcje systemu opieki zdrowotnej. Pierwsza z nich to funkcja finansowania opieki zdrowotnej przez Fundusz Ochrony Zdrowia. Druga to udzielanie świadczeń na rzecz ubezpieczonych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz personel medyczny. Ostatnia funkcja określa organizowanie instytucji, w których zakresie jest świadczenie usług zdrowotnych – poradnie, szpitale, przychodnie, itp.

W części trzeciej obszernie opisano zasady kontraktowania usług zdrowotnych na przykładzie dawnej Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Została tu przedstawiona struktura organizacyjna, funkcje i finansowanie Kas Chorych, jak również zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

Czwarta część zawiera ocenę reformy po dwóch latach jej funkcjonowania. W tej części podjęto próbę zestawienia i zaprezentowania opinii różnych grup społecznych, środowisk, itp., dotyczących funkcjonującej reformy opieki zdrowotnej. Najciekawsze opinie wyrażono w oparciu o publikowane raporty, ankiety, opinie wyrażone przez ubezpieczonego – pacjenta, którego powodzenie lub porażka tej reformy dotyczy bezpośrednio.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 61

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 82

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem we wstrząsie
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 33