Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 98
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 139 zł

Opis pracy

Uwarunkowania rynku pracy są jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych umożliwiających zobrazowanie sytuacji gospodarczej danego regionu lub całego państwa. Punktem zainteresowania niniejszej pracy jest problematyka bezrobocia w ujęciu teoretycznym, ale także w odniesieniu do województwa dolnośląskiego. Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z bezrobociem, sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim, jak również określenie wpływu bezrobocia na sytuację życiową osób bezrobotnych. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy poświęcony został podstawowym zagadnieniom rynku pracy i bezrobocia. Przedstawiono tu definicję rynku pracy, które jest kluczowym pojęciem dla całej problematyki poruszanej na jej łamach. Odniesiono się do segmentacji rynku pracy, jak również przedstawiono pojęcia popytu na pracę i podaży pracy. Przybliżono pojęcie bezrobocia i osoby bezrobotnej, które są także pojęciami ważnymi w aspekcie problematyki omawianej w dalszej części pracy. Rozdział pierwszy zawiera również odniesienie do sposobu pomiaru bezrobocia.

Drugi rozdział pracy odnosi się do bezrobocia w teoriach ekonomicznych. Przedstawiono najważniejsze teorie ekonomiczne związane z bezrobociem, takie jak teorię keynesowską, neoklasyczną, płacy efektywnej i naturalnej stopy bezrobocia. Odniesiono się tu również do rodzajów bezrobocia, jego przyczyn, skutków ekonomicznych i społecznych. Rozdział drugi traktuje również o metodach przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.

Rozdział trzeci pracy nawiązuje do kwestii bezrobocia w województwie dolnośląskim. Przedstawiono sytuację na rynku pracy w Polsce i bezrobocia w województwie dolnośląskim na tle sytuacji w kraju. Przedstawiono strukturę bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa, według działu gospodarki narodowej, wykształcenia, wieku i okresu pozostawania bez pracy.

Rozdział czwarty pracy jest rozdziałem badawczym, w którym przedstawiono metodologię i wyniki badań własnych. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy, zmienne zależne i niezależne, jak również wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze. Scharakteryzowano teren badań i badaną grupę. Przedstawiono również wyniki i analizę badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 139 zł.

Podobne prace

Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 125

Zmiany na polskim rynku pracy
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Problem bezrobocia i sposoby jego rozwiązywania
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 82