Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących egzekucji administracyjnej z rachunku bankowego.

Administracja publiczna dysponuje wieloma możliwościami kształtowania uprawnień i obowiązków podmiotów administrowanych. Te uprawnienia i obowiązki w szczególności określane są w drodze aktów administracyjnych podejmowanych przez uprawnione organy w postępowaniu orzekającym. Ponadto znaczna część uprawnień i obowiązków może wynikać wprost z przepisów prawa. We wszystkich tych przypadkach, niezależnie od formy określenia uprawnienia lub obowiązku, organy administracji publicznej zainteresowane są ich wykonaniem. Jest to oczywisty przejaw dążenia do pełnej realizacji działań administracji publicznej. Dążenie administracji do wykonania stanowionych przez siebie aktów administracyjnych, czy też „czuwanie” nad wykonaniem obowiązków wynikających wprost z przepisów prawnych, będzie następowało w różnych formach i różnymi sposobami. W przypadku aktów uprawniających organy administracji publicznej mogą jedynie zachęcać adresata do skorzystania z danych uprawnień. Akty negatywne w ogóle nie będą nadawały się do wykonania. Podobnie będzie w przypadku aktów deklaratoryjnych .

Z zupełnie inną sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy będzie chodziło o wykonanie nakazów bądź przestrzeganie zakazów ustanowionych przez administrację albo wynikających wprost z przepisów prawa. W tym przypadku organy administracji publicznej będą nie tylko zainteresowane wykonaniem tych nakazów lub respektowaniem zakazów, ale będą miały prawny obowiązek podjęcia skutecznych kroków zmierzających do ich pełnej realizacji. Doprowadzenie do pełnej zgodności sytuacji faktycznej z obowiązującymi aktami prawnymi jest bowiem jednym z najważniejszych zadań administracji publicznej. W konsekwencji gdy dana jednostka nie podejmie dobrowolnie działań zmierzających do wykonania skierowanego do niej aktu administracyjnego, organ administracyjny poprzez egzekucję administracyjną ma możliwość wykorzystania środków przymusu państwowego zapewniających wykonanie tego aktu. Postępowanie egzekucyjne w administracji zmierza zatem do wykonania, poprzez zastosowanie środków przymusu państwowego, obowiązków normy prawa materialnego zgodnie z jej konkretyzacją zawartą w akcie administracyjnym.

W postępowaniu egzekucyjnym w administracji istotne znaczenie odgrywają różnorodne środki egzekucyjne. Stanowią one formę przymusu państwowego, za pomocą których organ egzekucyjny doprowadza do realizacji przez określony podmiot obowiązków podlegających realizacji w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Ustawodawca dokonał podziału środków egzekucyjnych na środki egzekucji należności pieniężnych i środki egzekucji obowiązków niepieniężnych, przy czym kryterium podziału stanowi tu oczywiście charakter egzekwowanych obowiązków . Omawiana w niniejszej pracy egzekucja z rachunku bankowego jest zaliczana do środków egzekucji z należności pieniężnych.

Praca składa się czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przybliżono podstawowe zagadnienia dotyczące egzekucji świadczeń pieniężnych: istotę i cel egzekucji administracyjnej, przepisy prawne regulujące egzekucję należności pieniężnych oraz sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych.

Drugi rozdział pracy poświęcony został charakterystyce podmiotów postępowania egzekucyjnego w administracji. W rozdziale tym wyróżniono takie podmioty, jak: zobowiązany, wierzyciel, organ egzekucyjny.

W trzecim rozdziale pracy omówiono przedmiot egzekucji z rachunku bankowego. W poszczególnych punktach przybliżono takie zagadnienia, jak: pojęcie i funkcja rachunku bankowego, rodzaje rachunków bankowych, prawo i obowiązek posiadania rachunku bankowego.

Czwarty, jednocześnie ostatni rozdział pracy, poświęcony jest przebiegowi postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego. W rozdziale tym omówiono kwestie dotyczące: wszczęcia i przebiegu postępowania egzekucyjnego, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, trybu egzekucji z dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego oraz zbiegu egzekucji.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji, komentarze do ustawy egzekucyjnej, a także artykuły opublikowane w periodykach prawniczych. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń sądów administracyjnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68

Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 46