RFN jako państwo federalne

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 101
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Położona w centralnej Europie Republika Federalna Niemiec (granicząca z dziewięcioma państwami - Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią, Danią, Polską i Czechami) na początku XXI wieku ma możliwość odegrania w Europie roli łącznika między Zachodem, w którego strukturach jest mocno osadzona, a Wschodem, dążącym do zbliżenia z wysoko rozwiniętą częścią Europy. Sprzyja temu atrakcyjność gospodarcza RFN oraz zainteresowanie nowymi rynkami. Dotyczy to nie tylko zbytu towarów, ale i siły roboczej, albowiem Niemcy, choć obecnie liczą 80 mln ludności (drugie miejsce po Rosji w Europie, o dwadzieścia kilka milionów przed Włochami, Wielką Brytanią i Francją), to zarazem należą do krajów o utrzymującym się najniższym przyroście na świecie. Do wzrostu liczby mieszkańców przyczyniał się napływ emigrantów wpierw wypędzonych Niemców i uchodźców powojennych, potem uciekinierów z NRD, wreszcie przesiedleńców z Europy Wschodniej oraz obcokrajowców z różnych rejonów świata .

Na przełomie ostatniej dekady XX wieku doszło do zjawiska rzadkiego w historii - jednoczesnego załamania się politycznego, gospodarczego oraz ideologicznego systemu komunistycznego. Umożliwiło to i zapoczątkowało proces jednoczenia się obu państw niemieckich. Jednocześnie upadek komunizmu stworzył szansę zorganizowania Europy w oparciu o nowe zasady. Wszystkie mocarstwa historyczne posiadające w przeszłości ambicje hegemonialne: Hiszpania, Francja, Rosja, Anglia, Niemcy i ZSRR zaznały goryczy porażki i zużyły swoją energię.

Po raz pierwszy w dziejach Niemcy zjednoczyły się nie przeciwko komuś lub czemuś i proces ten na ogół z życzliwością powitany został przez ich sąsiadów oraz partnerów. Po raz pierwszy także udało się uniknąć tradycyjnej, złowrogiej dla Europy zależności siły i wielkości Niemiec od niedemokratycznego lub totalitarnego systemu sprawowania władzy. Ale jak zauważył w 1990 roku znany historyk Michael Stürmer „skończył się podział Niemiec, lecz pozostała. otwarta kwestia niemiecka” .

Jednocześnie z uzyskaniem przez Niemcy jedności państwowej rozpętała się w Republice Federalnej i poza jej granicami żywiołowa dyskusja na temat nowej roli Niemiec w Europie i świecie, ich statusu mocarstwowego i szerzej możliwości prowadzenia polityki globalnej. Nowo powstałe państwo zachodnioniemieckie, w którym zachodziły zasadnicze przeobrażenia ustrojowe, polityczne, gospodarcze i społeczne, znalazło się w początkach swego istnienia w specyficznych i całkowicie nowych uwarunkowaniach międzynarodowych. Uwarunkowania te, łącznie z przemianami wewnętrznymi, przesądziły o całkowitej zmianie polityki zagranicznej tego państwa. Polityka niemiecka wyzbyła się zachowań opartych na stosowaniu siły (Machtbesessenheit), przeszła do zachowań opartych na niestosowaniu siły, wręcz do pokojowego zapominania o sile (Machtvergessenheit) .

Niemiecka przeszłość, geopolityczne i geograficzne położenie w sercu Europy potencjał ludnościowy i przede wszystkim gospodarczy spowodowały, że zjednoczone Niemcy znajdują się w obrębie zainteresowań światowej opinii publicznej i każde ich posunięcie na arenie międzynarodowej spotyka się z żywym rezonansem i licznymi komentarzami. Generalnie zadawano sobie pytanie, czy zjednoczenie Niemiec jest groźbą dla kontynentu europejskiego, czy też stwarza możliwości jego lepszego, harmonijnego rozwoju, dodatnio wpływając na stabilizację i bezpieczeństwo Europy. Odpowiedzi są zróżnicowane i nie widać końca tej dyskusji.

Nie da się ukryć, iż Republika Federalna Niemiec przeżywa współcześnie pewnego rodzaju kryzys ekonomiczny, aczkolwiek nadal zalicza się światowych potęg gospodarczych. W minionych powojennych latach to właśnie gospodarka zadecydowała o tym, iż z RFN liczono się w europejskiej polityce, mimo że była państwem pozbawionym pełnej suwerenności i nuklearnej siły militarnej. RFN była i pozostaje jednym z twórców integracji europejskiej, najbliższym partnerem Francji, cenionym przez Stany Zjednoczone, ale w równej mierze budzącym zainteresowanie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej .

Niniejsza praca jest poświęcona ogólnej charakterystyce Republiki Federalnej Niemiec jako państwa federalnego.

W pierwszym rozdziale pracy zawarta został ogólny rys historyczny. Najdokładniej omówiono w nim zagadnienia dotyczące genezy Republiki Federalnej Niemiec, jak również zjednoczenia obu państw niemieckich, które nastąpiło w 1990 roku.

Rozdział drugi omawia kwestie związane z władzą federalną oraz władzą krajową RFN. Przedstawiono tu charakterystykę krajów federalnych oraz podział kompetencji pomiędzy Federację a poszczególne kraje w takich sprawach, jak: ustawodawstwo, administracja, wymiar sprawiedliwości oraz stosunki z innymi państwami.

Rozdział trzeci opisuje uregulowania konstytucyjne Republiki Federalnej Niemiec. Szczegółowo omówione zostały zagadnienia dotyczące Parlamentu Federalnego, Rady Federalnej, Rządu Federalnego, Prezydenta Federalnego, władzy sądowniczej oraz sądownictwa konstytucyjnego.

W czwartym, ostatnim rozdziale pracy, zawarte zostały rozważania na temat praktyki traktatowej RFN. Ponieważ zagadnienie to jest bardzo obszerne, wyodrębniono kilka podstawowych kwestii, a mianowicie: umów regulujących stosunki sąsiedzkie z NRD, najważniejszych traktatów z Polską, a także umów kulturalnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Zjednoczenie Niemiec
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 110

Oblicza faszyzmu we współczesnej Europie
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 115

Zagrożenia wynikające z władzy totalitarnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72