Administracyjne rejestry działalności gospodarczej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Każda gospodarka rynkowa posiada regulacje, które mówią o tym, w jaki sposób można prowadzić działalność gospodarczą, kto może zostać przedsiębiorcą, jakie specjalne warunki należy spełnić, aby móc zajmować się konkretną dziedziną życia gospodarczego. Przede wszystkim regulacji podlega forma organizacyjna przedsiębiorcy. Najbardziej popularne z nich to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna oraz jawna, trochę bardziej skomplikowane to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowa i akcyjna. Oprócz nich powstają, oczywiście w ramach prawa inne twory np. spółki komandytowo-akcyjne.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą organizacyjną, dlatego wśród małych przedsiębiorstw jest najbardziej rozpowszechniona. Często prowadząc firmę jako osoba fizyczna na własne nazwisko i wybierając jako formę opodatkowania ryczał lub kartę podatkową, przedsiębiorcy nie muszą korzystać z wyspecjalizowanych instytucji, które pomagają w rozliczaniu zobowiązań podatkowych. Oczywiście przedsiębiorcy podlegają różnym podziałom. Kryteria tych podziałów są różne np. ze względu na formę prowadzonej działalności, na wielkość itp.

Największą ochroną państwa objęte są najmniejsze firmy, czyli mikro oraz mali przedsiębiorcy. Dla nich tworzy się wiele regulacji, które mają ułatwić im funkcjonowanie, to one otrzymują najwięcej dotacji od państwa. Zanim jednak przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą musi uzyskać wpis albo do ewidencji działalności gospodarczej (np. osoby fizyczne, spółki cywilne), albo do krajowego rejestru sądowego (spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne). Starając się o wpis należy wypełnić odpowiednie dokumenty, w których to wskazuje się między innymi nazwę firmy, miejsce prowadzenia działalności, przedmiot działalności, status itp. Ewidencje przedsiębiorców prowadzą sądy (jeśli chodzi o krajowe rejestry sądowe) lub gminy (ewidencje działalności gospodarczej). Bez wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej żaden przedsiębiorca nie może rozpocząć swego funkcjonowania. Dopiero po uzyskaniu wpisu można starać się o rejestrację w Urzędzie Skarbowym, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, można otworzyć konto w banku lub zatrudnić pierwszych pracowników.

Także podczas wzajemnych relacji gospodarczych przedsiębiorców, czy chociażby starając się o kredyt należy przedstawić wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to dokument niezbędny praktycznie w codziennym funkcjonowaniu na rynku. Jeśli tylko wniosek o wpis jest kompletny oraz dane podlegające wpisowi nie są niezgodne z prawem organ gminy nie może odmówić dokonania wpisu.

Oprócz krajowych podmiotów działalność mogą w Polsce prowadzić przedsiębiorcy zagraniczni lub ich przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. Oczywiście dla nich prowadzi się osobny rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Obecnie coraz więcej firm zagranicznych otwiera w Polsce swe przedstawicielstwa, zakłada spółki córki itp. Dzięki napływowi obcego kapitału nasza gospodarka może się sprawniej i dynamiczniej rozwijać. Istnieje jeszcze jeden rejestr, do którego mogą zostać wpisani przedsiębiorcy. Jest to rejestr działalności regulowanej. Regulowana działalność gospodarcza to działalność, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Rodzaje tej działalności to przede wszystkim wyrób i rozlew wyrobów alkoholowych, przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, usługi detektywistyczne, prowadzenie przedsiębiorstwa składowego ( domu składowego), organizowanie wyścigów konnych, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, obrót materiałem siewnym, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, prowadzenie stacji kontroli pojazdów, działalność kantorowa. W szczególnych przypadkach organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może odmówić dokonania wpisu.

Przejawy życia gospodarczego w każdej gospodarce rynkowej są odpowiednio uregulowane. Dzięki temu przedsiębiorcy mając jasno określone zasady funkcjonowania łatwiej mogą podjąć działalność oraz funkcjonować na zawiłym rynku.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawione zostały ogólne zagadnienia związane z przedsiębiorcą i działalnością gospodarczą. Opisano pojęcie przedsiębiorcy i jego funkcje, jak również przedstawiono istotę działalności gospodarczej oraz klasyfikację przedsiębiorców zgodnie z formą administacyjno-prawną.

Drugi rozdział pracy skupia się na ewidencji działalności gospodarczej. Opisano ewidencję działalności gospodarczej jako obowiązek ewidencjonowania działalności gospodarczej. Opisano wniosek o wpis do ewidencji i jego treść, czyli oznaczenie przedsiębiorcy, przedmiot działalności i jego status, jak również organy ewidencyjne.

Rozdział trzeci skupia się na zagadnieniach związanych z przedsiębiorcą zagranicznym jako osobą zagraniczną. Nawiązano do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz opisano przesłanki wpisu do rejestru przedstawicielstw. Przedstawiono aspekt odmowy wpisu do rejestru przedstawicielstw oraz identyfikacji i reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego.

Czwarty rozdział pracy przedstawia aspekty związane z rejestrem działalności regulowanej. Opisano pojęcie działalności regulowanej, rodzaje działalności uznane za działalność regulowaną oraz wpis do rejestru działalności regulowanej. Opisano także zasady prowadzenia rejestru działalności regulowanej oraz aspekt wykreślenia z rejestru takiej działalności.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Handel elektroniczny jako rodzaj działalności gospodarczej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 60

Przedstawicielstwo zagraniczne w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93

Przechowywanie i dystrybucja leków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 84