Zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego (na przykładzie)

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 82
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój rynku finansowego, a tym samym nieustanne doskonalenie systemu bankowego. Z owym czynnikiem wiąże się pojawienie konkurencji. Zadaniem każdego banku jest okazać się być jak najlepszym dla obsługiwanych podmiotów oraz pozyskiwać nowych, wypłacalnych klientów. Jednakże, aby zdobyć zaufanie wśród obsługiwanych, samemu także należy być zdolnym do regulowania bieżących, jak i długookresowych zobowiązań. Mimo wszelakich zmian, bowiem jakie zachodzą na rynku finansowym, ciągle niezmienne jest, powszechnie znane stwierdzenie „pewne jak w banku”. W momencie powierzania bankom komercyjnym swoich oszczędności w formie depozytów przekazujemy swoje zaufanie, jakie posiadamy do wypłacalności tegoż banku. W przypadku składania depozytów w formie rzeczowej jest to zaufanie do jakości i zabezpieczeń technicznych bankowych skarbców. Doświadczenie jednak uczy, iż zaufania te mogą zostać podważone, zarówno z przyczyny prowadzonej polityki w banku, jak i z przyczyn od niego niezależnych. Bank z kolei zabezpiecza się przed różnego rodzaju ponoszonym ryzykiem. Najważniejsze znaczenie przypisuje się utrzymaniu płynności, tym samym zarządzaniu jej ryzykiem. Dzięki bieżącej płynności jesteśmy wypłacalni, czego oczekują od nas nasi klienci, co w konsekwencji, z kolei powoduje zwiększenie liczby obsługiwanych klientów, przez co możemy osiągnąć stabilną pozycję na rynku usług finansowych.

Podmioty, które zainteresowane są wypłacalnością banku mają możliwość dokonywania własnych ocen, na podstawie licznych źródeł informacji o jego bieżącej sytuacji finansowej, profesjonalizmu działania, i podobnych istotnych dla zainteresowanych sprawach, po czym dopiero „rozpoczynają współpracę z instytucją bankową”.

„Współpraca” banku komercyjnego z różnego rodzaju podmiotami daje możliwość generowania zysku, co jest niejako celem działalności banku. Osiąganie sukcesów wymaga jednak merytorycznej wiedzy, rozpoznania rynku i umiejętności zachowania się na nim. Banki gromadzą środki pieniężne podmiotów, które zaufały w jego wypłacalność. Zadaniem jest więc utrzymanie tegoż zaufania poprzez bycie wypłacalnym. Zła polityka gospodarowania powierzonym pieniądzem może spowodować niebezpieczeństwo ich utracenia. Skuteczność zarządzania powierzonych kapitałów przez bank jest mierzona wielkością korzyści, jakie planuje osiągnąć powierzyciel z wniesionych kapitałów do banku. Zatem im lepsze zaangażowanie się finansowo przez bank, w transakcje wykonywane na zlecenie banku korespondenta, tym większe zaufanie ze strony klienta.

Triada obejmująca płynność, rentowność, wypłacalność, w jakiej bank realizuje swoją działalność jest bardzo złożonym problemem. Nie ulega jednak wątpliwości to, ze najważniejszym z nich jest utrzymanie płynności. Ważność tegoż problemu skłoniła mnie do napisania pracy na temat zarządzania ryzykiem płynności.

Ryzyko płynności definiowane jako zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących obowiązków płatniczych towarzyszy każdej działalności finansowej, w tym także i działalności opisywanej przeze mnie specyficznej instytucji.

Celem pracy jest wskazanie ważności problemu zarządzania tym ryzykiem i jednocześnie przedstawienie procedur utrzymania płynności w banku komercyjnym. Problem praktycznego wykorzystania różnorakich technik i narzędzi zmierzających do eliminacji lub zmniejszania rozmiarów ryzyka płynności jest bardzo istotny w zarządzaniu bankiem komercyjnym.

Problematykę pracy przedstawiono w trzech rozdziałach. Pierwsze dwa rozdziały mają formę teoretyczną. Pierwsza część przedstawia ogólny zarys systemu bankowego, jego rozwój, czy uwarunkowania popytowe na sektor bankowy. W szczególności jednak zwrócono uwagę na ryzyko, które nieodłącznie towarzyszy działalności prowadzonej przez banki, która z kolei powiązana jest z funkcją pośredników finansowych w gospodarce narodowej, jednocześnie przy warunku utrzymania płynności przez specyficzne przedsiębiorstwo.

W drugim rozdziale omówione zostały możliwości zarządzania poszczególnymi ryzykami, mogącymi wystąpić podczas działalności banku. Część ta poświęcona jest analizie technik i narzędzi niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tejże instytucji finansowej, które mają zapewnić odpowiedni poziom płynności oraz zabezpieczać interesy swoich klientów.

Trzecia część pracy stanowi przedstawienie warunków płynności finansowej i wypłacalności analizowanego banku. W tej części pracy skupiono się na wykorzystaniu praktycznych metod zachowania płynności i wypłacalności przez analizowany bank.

Praca ta powinna zobrazować jak ważny jest problem utrzymania płynności finansowej. Od płynności, bowiem zależy pozycja na rynku usług finansowych banku oraz zaufanie ze strony klienta do tego specyficznego przedsiębiorstwa.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.