Metody przeciwdziałania bezrobociu kobiet

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 95
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Bezrobocie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych występuje w wielu, formach, ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych i społecznych. Zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych problemów współczesnego rynku pracy. Bezrobocie w Polsce stało się jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. Skala tego zjawiska w naszym kraju jest problemem trudnym i bardzo dotkliwym, poszerza bowiem rozmiar ubóstwa i stwarza poczucie degradacji społecznej.

Bezrobocie staje się, więc głównym zagrożeniem jej startu zawodowego, a tym samym jedną z podstawowych barier blokujących dążenia i aspiracje życiowe.

Bezrobocie to dramat społeczny i osobisty, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, a zwłaszcza kobiety zamiast do pierwszej pracy - będącej początkiem kariery zawodowej - często trafiają do rejestrów bezrobocia w urzędach pracy, tak również jest w województwie mazowieckim.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.

Rozdział pierwszy, to rozważania teoretyczne o podstawowych pojęciach dotyczące zagadnienia bezrobocia. Zaprezentowano w nim podstawowe pojęcia, typy bezrobocia oraz jego metody pomiaru i konsekwencje.

W drugim rozdziale scharakteryzowałam został problem bezrobocia w województwie mazowieckim z wyszczególnieniem najważniejszych struktur bezrobocia według cech demograficzno-społecznych kobiet.

W rozdziale trzecim przedstawiłam założenia empiryczne wykorzystane podczas zbierania opinii od kobiet o skuteczności metod przeciwdziałania bezrobociu.

Źródłem wiedzy teoretycznej wykorzystanej w pracy są książki i artykuły dotyczące bezrobocia w Polsce oraz podręczniki popularnonaukowe z zakresu ekonomii i prawa.

Przy sporządzaniu niniejszej pracy oparto się na sprawozdawczości obligatoryjnej przekazywanej z powiatowych urzędów pracy, informacji i opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także akty prawne dotyczące tej problematyki oraz dane z Powiatowych Urzędów Pracy.

Wykorzystano także informacje zawarte w comiesięcznych monitoringach poszczególnych programów rynku pracy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 125

Bezrobocie w Polsce
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 50

Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 98