Budżet gminy na przykładzie Gminy X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 101
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Samorząd terytorialny to podsystem administracji publicznej, a także wspólnota mieszkańców, zamieszkała na określonym terenie. Samorząd dzieli się na trzy szczeble: wojewódzki, powiatowy i gminny. W pracy skoncentruję rozważania na samorządzie gminnym. Do zakresu działania i kompetencji gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz planowanie i zatwierdzanie wszelkich zmian w budżecie.

Celem pracy jest próba zanalizowania pojęcia budżetu, poprzez ukazanie jako zadania i kompetencji organów gminy na podstawie prawa.

Podczas pisania pracy korzystałem przede wszystkim ze statutu i regulaminu organizacyjnego, uchwał budżetowych analizowanej gminy, literatury przedmiotu dotyczącej głównie funkcjonowania i organizacji samorządu terytorialnego oraz informacji zawartych w Internecie.

Praca mająca głównie charakter analityczny, została podzielona na trzy rozdziały, w obrębie których wyróżniłem dodatkowo podrozdziały.

Rozdział I został podzielony na pięć podrozdziałów. W pierwszym z nich zajmuję się pojęciem i istotą samorządu terytorialnego, który został powołany do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, niezastrzeżonych przez ustawy dla innych władz publicznych. Następnie omówiono funkcjonowanie samorządu gminnego. Na szczeblu gminy koncentruje się zasadnicze życie samorządowe i tam właśnie usytuowana jest przeważająca część kompetencji samorządu terytorialnego. Rada Gminy ma bowiem uprawnienia do ustanawiania aktów prawa miejscowego, które obowiązują na terenie jej działania.

W trzecim podrozdziale zajmuję się strukturą gminy, której organem stanowiącym jest Rada Gminy. Do jej głównych zadań m. in. należy: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia dla Burmistrza, uchwalanie programów gospodarczych i planów zagospodarowania przestrzennego czy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat.

W czwartym podrozdziale omówiono kompetencje, funkcje i zadania gminy. Gmina oprócz zadań własnych, jak np ochrony zdrowia, edukacji publicznej, pomocy społecznej, realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przekazanie tych zadań może nastąpić w drodze ustawy lub w formie porozumienia, jednak warunkiem ich wykonywania jest otrzymanie środków potrzebnych do realizacji.

W następnym podrozdziale zajmuję się zagadnieniami związanymi z pojęciem urzędu i statutu gminy. Urząd gminy jest aparatem pomocniczym Burmistrza, który realizuje decyzje organu stanowiącego i wykonuje zadania zlecane przez państwo. Statut, jako akt prawny, reguluje te zadania oraz strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego.

Rozdział II pracy omawia procedurę powstawania i kontroli budżetu. Na szczeblu gminy koncentruje się zasadnicze życie samorządowe i tam właśnie usytuowana jest przeważająca część kompetencji samorządu terytorialnego. Rada Gminy ma bowiem uprawnienia do ustanawiania aktów prawa miejscowego – uchwał budżetowych, które obowiązują na terenie jej działania.

Rozdział III pracy został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich dokonuję charakterystyki analizowanej gminy, uwzględniam jej rys historyczny oraz topografię. W podrozdziale drugim zajmuję się szczegółową analizą budżetu gminy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace