Oszustwo podatkowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Status prawny jednostki w państwie wyznaczają jej konstytucyjne prawa i wolności, ale również obowiązki. Jednym z głównych obowiązków obywateli jest obowiązek ponoszenia określonych w ustawie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym przede wszystkim – podatków (zob. art. 84 Konstytucji RP z 1997 r. ).

Pojęcie podatku łączy w sobie zarówno treści ekonomiczne, jak i prawne. Podatek jest niewątpliwie formą daniny publicznej, tzn. ustanowionego prawem świadczenia na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego (np. gminy). Realizacja podatku zabezpieczona jest możliwością stosowania środków przymusu prawnego ze strony państwa, w celu wyegzekwowania należnego świadczenia. Ekonomiczna istota podatku wyraża się w przejmowaniu części produktu krajowego na potrzeby aparatu władzy, w celu realizacji funkcji wewnętrznych oraz zewnętrznych państwa. Podatek jest więc formą wtórnego podziału produktu krajowego .

Podatki spełniają różnorodne funkcje. Podatki realizują przede wszystkim funkcję fiskalną, ale obok niej takie funkcje jak interwencyjna bądź stymulacyjna. Funkcja fiskalna polega na przejmowaniu od różnych podmiotów środków pieniężnych na rzecz państwa bądź innego związku publicznoprawnego. Funkcja fiskalna jest z natury rzeczy funkcją pierwszoplanową, a o sposobie i zakresie jej realizacji przesądza ukształtowanie takich elementów konstrukcji podatku, jak zakres podmiotowy, przedmiot, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe. Jeżeli patrzeć na podatki jako narzędzie podziału produktu krajowego brutto, wówczas można mówić - zamiast o funkcji fiskalnej - o pełnieniu przez nie funkcji redystrybucyjnej .

Funkcja interwencyjna (stymulacyjna) polega na oddziaływaniu na gospodarkę narodową w celu wywołania w niej pożądanych zjawisk, takich np. jak zrównoważony wzrost gospodarczy, ograniczenie inflacji czy bezrobocia. Podatki traktowane są wówczas jako instrument interwencji i mają na celu bądź to skłonienie podatników do określonych zachowań, bądź też służą do wyrównywania szans lub nawet wprowadzania preferencji podatkowych dla poszczególnych grup podatników.

Funkcje pozafiskalne podatków realizowane są nie tylko poprzez odpowiednie wytyczenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego podatku, a także podstawy opodatkowania i stawek podatkowych, ale również poprzez ulgi i zwolnienia podatkowe. Zakres funkcji pozafiskalnych podatków jest w określonej mierze pochodną ideologii istniejącego systemu gospodarczego. W liberalnych koncepcjach gospodarowania funkcje pozafiskalne podatków sprowadzone są do minimum. Natomiast zwolennicy interwencjonizmu państwowego uznają system podatkowy za jedno z głównych narzędzi wpływu państwa na gospodarkę. Jednakże nawet wówczas, gdy podatki konstruowane są z myślą o realizacji funkcji pozafiskalnych, to zasadniczo funkcje te nie powinny być zbytnio rozbudowane. Funkcje pozafiskalne bowiem realizowane mogą być najczęściej kosztem funkcji fiskalnej (zwolnienia, ulgi podatkowe) .

Niektóre podmioty nie wywiązują się prawidłowo z ciążącego na nich obowiązku podatkowego. Podpadają wówczas pod odpowiedzialność karną za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe. Jednym z takich czynów, o którym będzie mowa w niniejszej pracy, jest tzw. oszustwo podatkowego, uregulowane w art. 56 k.k.s. .

Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawione zostało zagadnienie podmiotowego zakresu odpowiedzialności za oszustwo podatkowe. Drugi rozdział poświęcony został takim kwestiom, jak strona podmiotowa oraz przedmiot i strona przedmiotowa oszustwa podatkowego. Trzeci, ostatni rozdział pracy, omawia zagadnienie sankcji karnych za oszustwo podatkowe.

Podstawę źródłową pracy stanowią, podręczniki do prawa karnego skarbowego i prawa podatkowego, komentarze do kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej, a także artykuły opublikowane w periodykach prawniczych. W pracy wykorzystane zostało także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Dylematy w realizacji funkcji wychowawczej turystyki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 83

Zakład poprawczy jako miejsce resocjalizacji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 73

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93