Administracja celna

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki administracji celnej.

W literaturze przedmiotu stosowane są zamiennie określenia kategorii „cło” jako: „myto”, „świadczenie pieniężne”, „należności celne”, „opłata”, „podatek graniczny”, „podatek importowy”, „danina publiczna” czy też po prostu „podatek”. w sensie ekonomicznym cło jest niewątpliwie podatkiem, a precyzyjnie rzecz biorąc - podatkiem pośrednim. Wynika to z faktu, że, z jednej strony, cło ma wszystkie cechy stałe podatku (cło jest świadczeniem bezzwrotnym, nieodpłatnym, jednostronnie ustalonym, pobieranym przez uprawnione organy państwa), z drugiej - jak każdy podatek również cło stanowi zarówno źródło dochodów Skarbu Państwa, jak i określone obciążenie finansowe, w tym przypadku importu. Dlatego też trafne jest, z punktu widzenia jego następstw gospodarczych, utożsamianie cła z podatkiem. Jednakże z punktu widzenia organizacyjnego istnieje podstawa do odrębnego traktowania ceł od podatków. Wynika to ze specyfiki i różnic, jakie istnieją między szeroko rozumianym systemem celnym i podatkowym. Ponadto należy pamiętać, że treść ustawodawstwa celnego pozwala wyróżnić poszczególne elementy konstrukcyjne ustawowej definicji cła, takie jak: podmiot cła, jego przedmiot, konkretyzację jakościową i ilościową oraz wyłączenia i zwolnienia od cła. Ponadto z punktu widzenia semantycznego i leksykalnego, poprawniejsze merytorycznie jest definiowanie cła takimi określeniami jak: świadczenie pieniężne czy też należności celne (finansowe, budżetowe), natomiast definiowanie cła używając terminu opłata jest błędne, gdyż zarówno teoria ekonomii, jak i przepisy legislacyjne wyraźnie rozróżniają pojęcie cła od pojęcia opłaty, wskazując odmienne ich atrybuty i skutki obydwu kategorii .

Prawo celne w warunkach gospodarki rynkowej i rozszerzających się różnorodnych kontaktów handlowych budzi duże zainteresowanie, zarówno przedstawicieli doktryny prawa (ekonomii), jak i praktyki gospodarczej, a także pracowników różnych szczebli administracji publicznej. Zainteresowaniu prawem celnym sprzyja również wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Międzynarodowa wymiana handlowa należy do ważniejszych dziedzin działalności gospodarczej, mających istotny wpływ na poziom i tempo rozwoju danego państwa. Warto zwrócić uwagę, iż od momentu uzyskania członkostwa Polski we Wspólnotach Europejskich Polska weszła w skład państw, pomiędzy którymi ustanowiona jest unia celna, czyli przestrzeń gospodarcza, w której usunięte są cła i ograniczenia ilościowe w obrocie towarowym między państwami członkowskimi, a ograniczenia handlowe wobec państw trzecich są ujednolicone przez wspólną zewnętrzną taryfę celną. Oprócz tego obowiązują także tzw. cztery wolności europejskie, a pośród nich - swobodny przepływ towarów, a na polskiej granicy ustanowiono zewnętrzną granica celną Unii Europejskiej.

Ogół form i instytucji celnych, służących nakładaniu i pobieraniu ceł, tworzy system celny danego państwa. Wpływ na kształt systemu celnego ma niewątpliwie polityka finansowa i gospodarcza państwa, a w szczególności handel zagraniczny. Znajomość zagadnień związanych z prawem celnych jest wręcz niezbędna dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z obrotem towarowym.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został omówieniu rozwoju polskiego i wspólnotowego prawa celnego.

W drugim rozdziale pracy omówiono zagadnienie administracji celnej w Polsce. W poszczególnych punktach przedstawiono takie kwestie, jak: historyczny rozwój polskiej administracji celnej; organizacja administracji celnej; funkcje, zadania i uprawnienia administracji celnej; współpraca administracji celnej z innymi organami państwowymi.

W ostatnim rozdziale pracy omówiono najważniejsze kwestie związane z zadaniami, prawami i obowiązkami Służby Celnej.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i podręczniki omawiające problematykę dotyczącą prawa celnego, artykuły opublikowane w periodykach prawniczych, a także teksty aktów prawnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Kontrola celna
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91

Gospodarcze procedury celne
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 61

Kodeks Stanisława Augusta
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 85