Działalność marketingowa na przykładzie wybranego banku

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 96
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Punktem zwrotnym dla systemu bankowego w Polsce był rok 1989, w którym bank centralny przestał pełnić funkcje monopolisty. Na mocy znowelizowanego prawa bankowego za struktur Narodowego Banku Polskiego wydzielono dziewięć banków komercyjnych, a w następnych latach zaczęły powstawać nowe banki. Rynek bankowy w Polsce zaczął się kształtować z początkiem lat dziewięćdziesiątych, zatem doświadczenia polskich banków są zaledwie kilkuletnie. Mimo to, sektor usług bankowych należy do najszybciej rozwijających się sektorów w polskiej gospodarce.

Zmiany zasad funkcjonowania rynku bankowego, a zwłaszcza wzrost liczby banków spowodowały wzrost zainteresowania marketingiem w bankach. Tworzone z początkiem lat dziewięćdziesiątych stanowiska marketingowe, głównie w skomercjalizowanych polskich bankach w kolejnych latach rozrosły się w komórki, działy i departamenty marketingu, które obecnie znajdują się zarówno w dużych bankach ogólnokrajowych jak i w mniejszych bankach regionalnych bądź branżowych. Marketing to określona koncepcja podejścia do rynku i zarazem metoda jego kształtowania. Marketing strategiczny jest realizowany na szczeblu central bankowych, zatem kwestie strategii całego banku traktowane jako punkt wyjścia do planowania działań na szczeblu oddziałów, filii i agencji banku. Największa samodzielność placówek operacyjnych dotyczy takich obszarów marketingu jak: segmentacja rynku lokalnego, formy sprzedaży, promocja, personel bankowy, organizacja procesów obsługi klienta, ocena funkcjonowania placówki bankowej na tle warunków otoczenia (w tym zwłaszcza na tle konkurencji).

Obecnie każdy podmiot, który pragnie utrzymać lub umocnić swą pozycję na rynku musi się stale dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych, głównie wymagań i potrzeb swoich odbiorców.

Wzrost konkurencji był niewątpliwie czynnikiem pobudzającym. Widoczna tendencja unowocześniania banków oraz otwarcie się na potrzeby klienta stanowi bodziec i zarazem konieczność działań opartych na regułach marketingowych. Bank, jeśli chce odnieść sukces na rynku w długim okresie, powinien oferować usługi odpowiadające potrzebom klientów.

Celem głównym pracy jest identyfikacja i analiza realizowanej strategii marketingowej przez wybrany bank. Zakresem przedmiotowym tej pracy jest działalność marketingowa tego banku.

Źródłami informacyjnymi do osiągnięcia celów i zweryfikowania hipotez są źródła wtórne - literatura z zakresu bankowości i marketingu usług bankowych, czasopisma bankowe, informacje udostępnione przez bank na stronie internetowej.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym o charakterze teoretycznym została przedstawiona interpretacja marketingu, prezentacja podstawowych elementów marketingu-mix oraz scharakteryzowane główne strategie marketingowe w działalności banków. Rozdział drugi i rozdział trzeci zawierają charakterystykę działalności wybranego banku. Przedstawiona została historia i analiza działalności analizowanego banku, oferta produktów i usług oraz główni klienci banku, jak również pozycja banku. W rozdziale trzecim szczegółowo omówiona została współpraca banku z klientem.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Konkurencja i współpraca banków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 110

Zasady działania banku spółdzielczego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 74

Zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 82