Ochrona dóbr osobistych pracownika

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 92
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie prawa do prywatności pracownika w polskim systemie prawnych, a więc przeanalizowanie i przybliżenie problematyki, która w dobie eskalacji zjawiska konkurencyjności na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, generuje, a niekiedy nawet wymusza, przejawy naruszeń dóbr osobistych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie, że stroną dokonującą aktów owego naruszenia niekoniecznie musi być pracodawca.

Problematyka prawa do prywatności, ochrony godności oraz innych dóbr osobistych pracownika stanowi niezwykle interesujące, choć równocześnie złożone i wieloaspektowe pole do badań dla osób zgłębiających wiedzę z dziedziny prawa pracy. Obejmowane nią zagadnienia cechuje dostrzegalny proces dynamicznych zmian, będących następstwem coraz większej liczby przypadków naruszania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, jak również wzrostem technicznego poziomu zaawansowania instrumentów, za pomocą których dokonywane są naruszenia. Katalog zachowań atakujących godność osobistą wciąż ulega poszerzaniu, czemu towarzyszy stałe wzbogacanie i uaktualnianie istniejącego w tym zakresie dorobku doktryny i orzecznictwa.

W pracy poruszono problematykę godności i prawa do prawa do prywatności z punktu widzenia potencjalnej możliwości jej naruszenia w związku z wykonywaną pracą. Dlatego też świadomie pominięte zostało wiążące się pośrednio z omawianą problematyką zjawisko naruszania godności oraz innych dóbr osobistych osób ubiegających się o pracę, będących na etapie rekrutacji. Skala zagadnienia jest niewątpliwie dostrzegalna, jednak w związku z faktem istnienia w tym względzie jednoznacznie sformułowanego przepisu (art. 111 k.p.), podmiotowy zakres problemu został ograniczony do osób już zatrudnionych, zgodnie z zawartą w art. 2 k.p. definicją pracownika.

Na szczególne podkreślenie zasługuje specyfika naruszeń godności i innych dóbr osobistych w ramach istniejącego stosunku pracy. Zasadniczym założeniem przyjętym w niniejszej pracy jest stwierdzenie, że istnienie odpowiednich norm prawa pracy nie niweluje powszechnego i zarazem bezwzględnego poziomu ochrony dóbr osobistych, zagwarantowanego przepisami prawa cywilnego. Wręcz przeciwnie, dostrzegalny jest generalizujący i nadrzędny charakter norm istniejących na gruncie cywilistyki, które wspierane są odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy. Bardziej szczegółowe normy prawa pracy nie funkcjonują więc w oderwaniu od innych przepisów odnoszących się do omawianej problematyki, stanowiąc integralną część istniejącego porządku prawnego.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy omówiono zawarto informacje dotyczące z prawem do prywatności. Na samym początku rozdziału przedstawione zostały definicje prawa do prywatności, następnie omówiono prawo do ochrony życia prywatnego jako prawo chronione przez art. 47 Konstytucji, prawo do prywatności a ochrona dóbr osobistych w Kodeksie cywilnym, a także ochronę dóbr osobistych w aktach prawa międzynarodowego.

Drugi rozdział pracy poświęcony jest prawu do prywatności w zatrudnieniu a ochrona danych osobowych pracownika. W rozdziale tym szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: dane osobowe pracownika, przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem pracownika, przetwarzanie danych sensytywnych pracownika, uprawnienia pracownika do informacji oraz kontroli przetwarzania danych przez pracodawcę oraz uprawnienia Generalnego Inspektora Danych Osobowych w stosunku do pracodawcy.

W rozdziale trzecim przybliżone zostały kwestie związane z zakresem ochrony danych o wynagrodzeniu pracownika, obowiązkowym ujawnianiem danych o wynagrodzeniu pracownika oraz dostępem związków zawodowych do danych na temat wynagrodzenia pracownika.

Czwarty rozdział pracy zawiera charakterystykę takich zagadnień, jak: stosowanie poligrafu (wariografu) przez pracodawcę, badania psychologiczne a prywatność pracownika, monitoring w miejscu pracy, przeszukiwanie pracowników, naruszenie sfery prywatności pracownika przy opiniowaniu, jak również środki ochrony dóbr osobistych w przypadku ich naruszenia w miejscu pracy.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Prawo do prywatności – zagadnienia wprowadzające
3. Prawo do prywatności w zatrudnieniu a ochrona danych osobowych pracownika
4. Prawo do prywatności pracownika a ujawnianie jego danych o wynagrodzeniu
5. Naruszenia sfery prywatności pracownika w miejscu pracy
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Prawo do prywatności pracownika
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92

Zasada informacji i konsultacji pracowników
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 83

Szkolenie pracowników w świetle prawa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 78