Organizacja i funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 82
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Gmina jest wspólnotą samorządową, tworzoną z mocy prawa przez jej mieszkańców. Posiada osobowość prawną. Jest najstarszą jednostką samorządu terytorialnego, powstałą w roku 1990 na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym . Utworzenie w 1990 r. samorządnych gmin, stanowiło fundamentalną zmianę ustroju państwa. Zrywając z zasadą jednolitej władzy państwowej, gminy uzyskały prawo i obowiązek wykonywania zadań publicznych – na szczeblu podstawowym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządność oznacza, bowiem przekazanie spraw dotyczących mieszkańców danego obszaru władzom przez nich wybranym i działającym w ich imieniu .

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie organizacji i funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Praca ma charakter teoretyczny.

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Treścią rozdziału pierwszego są podstawy prawne samorządu terytorialnego. W rozdziale tym przedstawiono gminę jako wspólnotę samorządową oraz omówiono sprawowanie władzy w gminie. Scharakteryzowano referendum gminne oraz przedstawiono zasady i tryb wyboru organów gminy. W rozdziale drugim przedstawiono strukturę i organizację władz gminy. Scharakteryzowano działalność oraz organizację działalności: rady gminy, wójta gminy oraz urzędu gminy. Treścią rozdziału trzeciego był charakter prawny działalności gminnej. W rozdziale tym przedstawiono zakres działania gminy, zadania gminy, a wśród nich: zadania własne oraz zadania zlecone gminy. Omówiono również charakter prawny odpowiedzialności za realizację zadań gminy. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano gospodarkę finansową gminy. Omówiono specyfikę budżetu gminy oraz dochody i wydatki gminne.

W pracy wykorzystano ogólnodostępną literaturę przedmiotu. Podstawowe informacje zaczerpnięto m.in. z opracowań: B. Dolnickiego, Samorząd terytorialny, D. Hajdysa, Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, opracowania zbiorowego pod redakcją B. Brzezińskiego Prawo finansów publicznych oraz opracowania zbiorowego pod redakcją P. Sarneckiego, Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka. Bibliografia umieszczona na końcu opracowania odsyła czytelnika do pozostałej literatury zajmującej się zagadnieniami organizacji i funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Budżet gminy na przykładzie Gminy X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 101

Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Warunki społeczno gospodarcze rozwoju gminy
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 69