System wynagrodzeń jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zbiorem działań związanych z ludźmi, które zmierzają do osiągnięcia założonych celów określonej organizacji i zaspokojenia potrzeb jego pracowników. Pojęcie zasobów ludzkich obejmuje pracowników zatrudnionych w organizacji wraz z ich wykształceniem, kwalifikacjami, doświadczeniem i różnymi umiejętnościami. Ważne znaczenie mają także cechy osobowościowe pracowników, takie jak: inteligencja, kreatywność, krytycyzm, zdolności twórcze, gotowość do ryzyka oraz motywacje do pracy. Od właściwego zarządzania zasobami ludzkimi uzależniony jest sukces organizacji. Zasoby ludzkie obok zasobów naturalnych, finansowych, rzeczowych i informacyjnych stanowią bowiem najważniejszy kapitał każdej organizacji. Rola zasobów ludzkim stale rośnie. Dlatego tak ważne w każdej dobrze zarządzanej organizacji jest sprawiedliwe i dobre wynagradzanie, pobudzanie i motywowanie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz okazywanie szacunku dla wszystkich pracowników organizacji. Zarządzanie organizacją powinno być ukierunkowane zarówno na rozwój organizacji, jak i na rozwój zatrudnionych w nim pracowników. W zależności od potrzeb w zakresie podejmowania decyzji kadrowych w każdej organizacji powinna być prowadzona prawidłowa polityka zatrudnienia oraz polityka wynagrodzeń.

Wybór tematu pracy nie jest przypadkowy. Przesłanki, które zdecydowały o wyborze tytułu pracy: System wynagrodzeń jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie, związane są z osobistymi zainteresowaniami polityką wynagrodzeń oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dodatkowo zasoby ludzkie stanowią jeden z najważniejszych zasobów w organizacji. Dzięki temu temat pracy jest tym bardziej interesujący i warto się nim zająć.

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest charakterystyka systemu wynagrodzeń jako instrumentu zarządzania zasobami ludzkimi. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i podsumowania. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast ostatni ma charakter empiryczny. Rozdział pierwszy przedstawia zasady zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności: pojęcie, cele i zakres zarządzania zasobami ludzkimi, elementy zarządzania zasobami ludzkimi oraz uwarunkowania skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozdział drugi przedstawia zagadnienia dotyczące kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Omawia pojęcie i funkcje wynagrodzeń, formy i składniki wynagrodzeń, strategie wynagradzania oraz zasady tworzenia systemów wynagradzania.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano system wynagrodzeń na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Przedstawiono krótką charakterystykę działalności badanej spółki, strukturę organizacyjną, regulamin pracy oraz pracy oraz regulamin wynagradzania w firmie, charakterystykę systemu wynagrodzeń oraz ocenę systemu wynagrodzeń.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.