Podatek akcyzowy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 96
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to przeprowadzenie analizy procesu dostosowawczego a także stopnia zharmonizowania podatku akcyzowego w Polsce na tle regulacji unijnych.

Doniosłe znaczenie działań dostosowawczych w obszarze podatków pośrednich wynika z kilku powodów. Pierwszym z nich jest szczególna rola tych podatków jako podstawowych instrumentów, które zapewniają warunki swobodnego, opartego na uczciwej konkurencji przepływu produktów, usług i kapitału na wspólnym rynku europejskim. Z kolei drugą przyczyną jest szczególnie ważne znaczenie fiskalne tych podatków dla budżetów krajowych wszystkich państw członkowskich UE a także zróżnicowane skutki pozafiskalne, jakie podatki pośrednie wywołują dla podmiotów gospodarczych, a także dla osób fizycznych i gospodarstw domowych.

Żeby dokonać precyzyjnej analizy stopnia zharmonizowania podatku akcyzowego w Polsce, w pracy przyjęto następujące pytania badawcze: dlaczego podatek akcyzowy był w Polsce przedmiotem harmonizacji? Czy proces harmonizacji tego podatku przebiegał właściwie? Czy rola akcyzy w budżecie państwa wykazuje tendencję rosnącą, czy malejącą?

Praca została podzielona na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym pracy przedstawiono ogólną charakterystykę podatku akcyzowego. W ramach tego rozdziału przybliżono takie zagadnienia, jak: pojęcie i istota podatku akcyzowego, podmiot i przedmiot podatku akcyzowego, podstawa opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego, rodzaje stawek akcyzowych, rola podatku akcyzowego, zabezpieczenia akcyzowe.

W rozdziale drugim pracy przybliżono zagadnienia związane z procesem harmonizacji podatku akcyzowego w ramach wspólnot europejskich. W ramach tego rozdziału wyróżniono następujące bloki tematyczne: geneza i ewolucja procesu harmonizacji, podstawa prawna harmonizacji, wymagania związane z akcyzą, suwerenność narodowa w sferze podatkowej, perspektywy harmonizacji podatku akcyzowego.

Rozdział trzeci pracy poświęcono procesowi dostosowywania podatku akcyzowego w Polsce do wymagań UE. W ramach tego rozdziału przeanalizowano polskie regulacje prawne związane z opodatkowaniem wyrobów tytoniowych, opodatkowania napojów alkoholowych a także opodatkowania olejów mineralnych. Poza tym przeanalizowane zostały takie zagadnienia, jak: magazynowanie i przemieszczanie wyrobów akcyzowych, oraz zagadnienia oceny zgodności polskiego prawa podatkowego z prawem UE.

W pracy zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie źródeł prawa podatkowego w UE i w Polsce, analizie podręczników do prawa podatkowe, monografii omawiających zagadnienia harmonizacji podatków w UE oraz komentarzy do ustawy o podatku akcyzowym.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Charakterystyka podatku akcyzowego
3. Proces harmonizacji podatku akcyzowego w ramach wspólnot europejskich
4. Dostosowywanie podatku akcyzowego w Polsce do wymogów Unii Europejskiej
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.