Zarządzanie wizerunkiem firmy na podstawie wybranych przedsiębiorstw

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 59
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Rozwój wiedzy i rozwiązań z zakresu marketingu i zarządzania, jak również coraz częstsze stosowanie rozwiązań stanowiących elementy tej wiedzy przez przedsiębiorstwa działające na rynku, skłania kolejne firmy do wykorzystania tych rozwiązań w prowadzonej działalności. Skuteczność przemyślanych działań z zakresu marketingu i zarządzania jest na tyle wysoka, że przedsiębiorstwa nie wykorzystujące tej wiedzy nie mogą z powodzeniem konkurować z tymi podmiotami, które ją wykorzystują.

Jednym z elementów marketingu są działania z zakresu promocji i reklamy, będące w ostatnich latach podstawowym narzędziem wspierającym działalność przedsiębiorstw. Obok tych narzędzi wykształciło się jeszcze jedno, którego zadaniem jest wspieranie pozostałych działań, a ostatnio coraz częściej mówi się o znacznie większej jego skuteczności. Narzędziem tym jest public relations, umożliwiający budowanie wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu.

Możliwe jest wyróżnienie dziedzin, w których public relations jest narzędziem szczególnie przydatnym, znacznie bardziej, niż w pozostałych dziedzinach. Przykładami może tu być działalność dużych biur podróży, w których wizerunek i opinia funkcjonująca w otoczeniu, jest czynnikiem warunkującym wielkość dochodów, a często wręcz możliwość funkcjonowania.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów problematyki związanej z systemem komunikacji przedsiębiorstwa i działaniami public relations, jak również odniesienie tych zagadnień do branży turystycznej w oparciu o wybrane przedsiębiorstwa w tej branży działające.

Pierwszy rozdział pracy precyzuje aspekty związane z nowoczesnym systemem komunikacji i jego znaczeniem w ramach działania przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawowe narzędzia komunikacji wykorzystywane w ramach takiego systemu, oraz przedstawiono szczególne znaczenie promocji w przypadku firm usługowych.

Drugi rozdział pracy odnosi się do charakterystyki podstawowych działań public relations. Przybliżono istotę działań przedmiotowego zakresu i przedstawiono różnice między działaniami reklamowymi, a działaniami public relations. Określono również na czym polegają działania omawianego zakresu skierowane na zewnątrz i do wewnątrz przedsiębiorstwa, określanych jako public relations wewnętrzny i zewnętrzny. Omówiono również podstawowe elementy składowe zaliczane do dziedziny public relations, do których zalicza się corporate identity, publicity, sponsoring, lobbying, zarządzanie sytuacją kryzysową i wydawnictwa własne, zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Rozdział trzeci zawiera charakterystykę wybranych przedsiębiorstw działających w konkretnej branży.

Rozdział czwarty obejmuje analizę i ocenę działań public relations prowadzonych przez przedstawione firmy. Podstawą do przeprowadzonej analizy i oceny jest ankieta zrealizowana wśród kadry menadżerskiej tych przedsiębiorstw.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 95

Public relations w Internecie
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 13