Regulamin serwisu e-Dyplom

1. Korzystanie z materiałów

a) Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie łamał praw autorskich udostępnionej pracy a w szczególności nie będzie występował jako autor całości, lub fragmentów pracy.

b) Jedyną dopuszczalną możliwością wykorzystania przez Użytkownika fragmentów pracy w swoich opracowaniach jest umieszczenie fragmentu w cudzysłowach oraz podanie tytułu pracy i jej autora.

2. Dostęp do pracy

a) Użytkownik ma możliwość wglądu do pracy przez serwis www.e-dyplom.com.pl w ramach dokonanej opłaty przez okres 2 tygodni od dnia przesłania do użytkownika informacji o sposobie dostępu do pracy. Po upływie tego okresu dostęp do pracy zostanie zablokowany.

b) Udostępniający pracę (administrator serwisu www.e-dyplom.com.pl) ma prawo do zapisu (logowania) wszystkich działań użytkownika w serwisie www.e-dyplom.com.pl związanych z dostępem do pracy.

c) Użytkownik nie będzie:

 • kopiował pracy lub jej fragmentów,
 • drukował pracy lub jej fragmentów,
 • zapisywał pracy lub jej fragmentów na wszelkich nośnikach danych.

d) Stwierdzenie przez administratora serwisu dokonania czynności wymienionych w punkcie 4 będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do pracy i poinformowaniem autora pracy o naruszeniu jego praw autorskich.

e) W przypadku zablokowania dostępu do pracy z przyczyn wymienionych w punkcie 2d użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za dostęp do pracy.

3. Zakup pracy lub jej fragmentów

a) Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu niektórych materiałów zamieszczonych w serwisie w całości lub wybranych części tych materiałów. Informacja, o tym, które materiały mogą być zakupione w całości lub w części jest wyraźnie zaznaczona przy opisie danego materiału.

b) Po opłaceniu wymaganej należności serwis www.e-dyplom.com.pl przekaże użytkownikowi zakupiony materiał lub jego część w formacie DOC/DOCX (materiały mogą być spakowane programem ZIP na potrzeby wysyłki).

c) Przekazanie Użytkownikowi zakupionego materiału lub jego części nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas zakupu.

d) Nie wszystkie materiały sprzedawane w ramach serwisu są w posiadaniu serwisu, część z nich jest tylko w posiadaniu autorów i zostaje przesłana zamawiającemu po dokonaniu płatności bezpośrednio przez autora na adres e-mail podany podczas zakupu.

e) Użytkownik dokonujący zakupu pracy zgadza się na przekazanie swojego adresu e-mail autorowi pracy w celu przesłania zakupionego materiału.

f) W sytuacji gdy autor pracy nie będącej w posiadaniu serwisu nie przekaże materiału zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych, zamawiający otrzyma zwrot opłaconej należności. W takiej sytuacji przelew zwrotny zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego zgłoszenia (data wysłania przelewu). Jeśli użytkownik nie poinformuje serwisu o tym, że nie otrzymał pracy od autora - serwis nie będzie o tym wiedział i nie będzie w stanie podjąć żadnych kroków zaradczych.

g) Większość prac zamieszczonych w serwisie posiada standardowe przypisy podające pełne źródło, z którego pochodzi dana informacja, jednak niektóre prace mogą mieć przypisy w formie odwołań do bibliografii (np. [1,s. 20], czyli pozycja 1 z bibliografii, strona 20) - w takiej sytuacji zakup wybranych rozdziałów pracy bez bibliografii będzie oznaczał, że na podstawie przedstawionego zapisu przypisów nie będzie możliwe wywnioskowanie do jakiego źródła danych odnosi się przypis.

4. Ochrona danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu e-dyplom.com.pl. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt.

b) Dane osobowe w serwisie są przetwarzane w celu świadczenia usługi dostępu do płatnych treści serwisu i sprzedaży tych treści.

c) Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym poza sytuacją opisaną w punkcie 2d i 3e.

d) Przetwarzanie danych osobowych kończy się wraz z zakończeniem świadczenia usługi dostępu do treści płatnych serwisu. Dane osobowe powiązane z usługą są kasowane bezpowrotnie.

e) Dane osobowe są przechowywane w okresie świadczenia usługi, czyli:

 • w czasie między złożeniem przez użytkownika zamówienia na dostęp do płatnej treści, a upływem dwóch tygodni od uzyskania przez użytkownika pierwszego dostępu (Przykład: jeśli zamówienie użytkownika wpłynęło w dniu 1 stycznia, a użytkownik po raz pierwszy użył kodu dostępu dostarczonego mailem dnia 5 stycznia, to dane zostaną usunięte dnia 20 stycznia - pierwszego dnia po wygaśnięciu kodów dostępu)
 • w czasie 3 miesięcy jeśli użytkownik nie dokona płatności za zamówione dostępy (Przykład: jeśli zamówienie użytkownika wpłynęło w dniu 1 stycznia i do dnia 31 marca użytkownik nie dokonał płatności za zamówione dostępy, dane zostaną usunięte 1 kwietnia - pierwszego dnia po upływie 3 miesięcy od złożenia zamówienia przez użytkownika)
 • w czasie 6 miesięcy jeśli użytkownik nie użyje kodów dostępu przesłanych mailem (Przykład: jeśli zamówienie użytkownika wpłynęło w dniu 1 stycznia i do dnia 30 czerwca użytkownik nie użył kodu dane zostaną usunięte 1 lipca - pierwszego dnia po upływie 6 miesięcy od złożenia zamówienia przez użytkownika)

f) Użytkownik serwisu e-dyplom.com.pl w konteście danych osobowych, które go dotyczą ma prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • dostępu do danych
 • żądania sprostowania danych
 • żądania usunięcia danych
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych
 • przeniesienia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

g) Podanie danych osobowych (adresu e-mail i imienia) jest niezbędne do świadczenia usługi dostępu do płatnych treści serwisu e-dyplom.com.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi dostępu do płatnych treści serwisu e-dyplom.com.pl.

h) Dane osobowe użytkowników nie są wykorzystywane do profilowania.

Powyższy regulamin musi zostać zaakceptowany przez każdego oglądającego materiały umieszczone w naszym serwisie lub kupującego te materiały w całości lub części.